Informacja dotycząca budżetu gminy na 2021 rok.

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z § 1 Uchwały nr XLII/315/10 Rady Gminy Babiak z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej ”Radni, przedstawiciele rad sołeckich, organizacje pozarządowe, mieszkańcy gminy przedkładają wnioski do projektu w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy”.

W związku z powyższym, wnioski do projektu budżetu gminy Babiak na rok 2021 należy składać w terminie do dnia 30 września 2020 roku.