Informacja dotycząca pisma Wojewody Wielkopolskiego w sprawie szacowania szkód spowodowanych suszą rolniczą.

051104_620Urząd Gminy w Babiaku informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 t. poz.I87 ze zm.), Agencja udziela pomocy finansowej z przeznaczeniem na wznowienia produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne’ powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. W celu monitorowania występowania zjawiska suszy został utworzony System Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach’ który podaje informacje     o klimatycznym bilansie wodnym w okresach sześciodekadowych. Ustalenia ILING-PIB w Puławach zamieszczane są w Dzienniku Urzędowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w postaci obwieszczeń w sprawie wskźników klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb w okresie sześciodekadowym.
Ponadto ustalenia te dostępne są na stronie intemetowej ILING-PIB w Puławach http://www.susza.iung.pulawy.pl

Treść całego pisma Wojewody Wielkopolskiego można znaleźć TUTAJ.