Informacja dotycząca przystąpienia do zmiany zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Babiak wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Urzad Gminy w BabiakuZawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Babiak uchwały Nr X/74/15 z dnia 7 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Babiak wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wraz z projektem zmiany studium wykonana zostanie prognoza oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium w terminie do dnia 15 lutego 2016 r.

Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Wnioski należy składać w formie pisemnej w siedzibie

Urzędu Gminy w Babiaku,
Plac Wolności 5,
62-620 Babiak

oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, na adres: e-mail: inwestycje@babiak.org. pl

Wniosek powinien zawierać:

  • imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej,
  • adres wnioskodawcy,
  • przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Obwieszczenie Wójat Gminy Babiak w sprawie przystąpienia do zmiany zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Babiak wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.