Informacja dotycząca strat wywołanych suszą.

Brak opadów atmosferycznych  wpłynął negatywnie na  wegetację roślin uprawnych na terenie naszej Gminy. Wstępna ocena skutków suszy pozwala sądzić, że nastąpi znaczne obniżenie plonów oraz pogorszenie ich jakości .

W związku z powyższym – przystępując do procedury zgłoszenia do Wojewody Wielkopolskiego faktu zaistnienia klęski żywiołowej proszę o wypełnienie przez rolników  wniosku o rozmiarze  strat spowodowanych suszą i przekazanie ich do tutejszego urzędu pokój nr 21 lub 33 w terminie do 15 lipca 2019 r.

Jednocześnie informuję, iż dla utrzymania rzetelności danych proszę aby areał poszczególnych upraw był wpisany zgodnie z  wnioskiem o płatność obszarową składanym przez Pana (ią) do  ARiMR w Kole.

Wniosek do zgłoszenia strat oraz wzór oświadczenia dotyczącego produkcji towarowej zwierząt można uzyskać u Sołtysa, w Urzędzie Gminy w Babiaku.

Procedura szacowania odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego www.poznan.uw.gov.pl w zakładce: sprawy/środowisko i rolnictwo/szkody w rolnictwie 2019  oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa www.minrol.gov.pl