Informacja Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego…

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BABIAK

z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Wójt Gminy Babiak przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwa: Babiak, Żurawieniec i Józefowo

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Babiaku, ul. Poznańska 2, 62-620 Babiak

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

2

Sołectwa: Brzezie, Lichenek, Mostki-Kolonia, Ozorzyn, Zakrzewo

Szkoła Podstawowa w Babiaku, ul. Poznańska 5, 62-620 Babiak

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

3

Sołectwa: Bogusławice, Bogusławice-Nowiny, Góraj, Janowice, Lubotyń, Mchowo, Stare Morzyce, Wiecinin

Zespół Szkół w Bogusławicach, Bogusławice 85, 62-620 Babiak

 

4

Sołectwa: Brdów, Korzecznik-Podlesie, Korzecznik-Szatanowo, Nowiny Brdowskie, Psary, Radoszewice, Stypin i Polonisz

Zespół Szkół w Brdowie, Brdów ul. Mickiewicza 8, 62-620 Babiak

 

5

Sołectwa: Dębno Królewskie, Dębno Poproboszczowskie, Lipie Góry, Maliniec, Osówie, Podkiejsze, Zwierzchociny

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie Królewskim, Dębno Królewskie 53, 62-620 Babiak

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
b) całkowitej niezdolności do pracy,
c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,
d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa
w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239
i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Koninie I najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 5 maja 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu
rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Babiak najpóźniej do dnia 4 maja 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 10 maja 2020r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

         Wójt Gminy Babiak

                    /-/ Wojciech Chojnowski