Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne oraz osiągniętych poziomach recyklingu.

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Babiak:

Odpady komunalne pochodzące z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Babiak odbiera i transportuje firma PreZero Service Centrum Sp. z o.o. w Kutnie, ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno (umowa na okres od 01.05.2022 r. do 30.04.2023 r.).

Przedsiębiorstwa wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej, prowadzonego przez Urząd Gminy w Babiaku, które mogą odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych to:

 

Lp. Nazwa firmy, siedziba i adres, imię i nazwisko przedsiębiorcy, NIP, REGON NIP
1. Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN”
Andrzej Bakun
Roztoka 6,62-513 Krzymów
665-181-26-99
3. Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 39, 62-610 Sompolno
666-00-03-887
4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 Kleczew 665-296-32-71
5. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o.
ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin
666-000-12-14
6. PreZero Service Centrum Sp. z o.o. ,
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
775-000-05-16
7. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Spokojna 10, 62-561 Ślesin
665-298-84-72
8. P.P.H.U. „MARDO” Jolanta Janiak
ul. Wiejska 15, 62-580 Grodziec
665-180-43-00
9. ECOVIR Sp. z o. o.
ul. Jana Pawła II 36  09-228 Ligowo
776-170-46-81

 

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Babiak niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Cały strumień niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych jak i część bioodpadów stanowiących odpady komunalne, pochodzących z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami – zagospodarowywany jest w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie przy ul. Sulańskiej 13, 62-510 Konin. Znaczna część bioodpadów stanowiących odpady komunalne zagospodarowywana jest również w kompostownikach przydomowych, których posiadanie zadeklarowało ponad 1224 właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.  Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych w całości poddawane są termicznemu przekształcaniu w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie będącym częścią Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie, a zatem nie podlegają składowaniu.

 

Informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości:

 

Nazwa firmy odbierającej odpady na podstawie umów cywilno-prawnych Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu z wyłączeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z obszaru gminy Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych
Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN”
Andrzej Bakun
Roztoka 6,62-513 Krzymów
0% 20% brak wskazań (nie odbierano odpadów budowlanych i rozbiórkowych)
PreZero Service Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno 0% 3,98% 100%

 

Gmina Babiak w 2021 roku osiągnęła następujące wyniki w zakresie zagospodarowania odpadów:

  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 % (odpady nie były składowane; zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów – wymagany poziom osiągnięty).
  • poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu z wyłączeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z obszaru gminy – 28,28% (przy wymaganym poziomie równym 20 % lub większym – Zgodnie z art. 3b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) – poziom osiągnięty.
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2021 r. wyniósł 84,80% – poziom osiągnięty.
  • Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) wprowadziła nowość polegającą na obowiązku nieprzekraczania poziomu składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych. W Gminie Babiak poziom składowania w 2021 roku wyniósł 22,21%.