Informacja o rozpoczęciu przyjmowania wniosków w sprawie dofinansowania usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

Urząd Gminy w Babiaku informuje, że od 11 maja 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku przyjmowane będą w tut. Urzędzie (pokój nr 22) wnioski dot. dofinansowania dla właścicieli/zarządców obiektu budowlanego pokrytego płytami azbestowo-cementowymi lub właścicieli/zarządców nieruchomości, na której są składowane odpady azbestowe. Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu kolskiego w roku 2017”.

Środki na finansowanie zadania w formie dotacji, pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Budżetu Gminy Babiak oraz ze środków własnych z Budżetu Powiatu Kolskiego.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy muszą  spełniać następujące warunki:
• posiadać tytuł prawny do obiektu,
• w zależności od charakteru planowanych prac przedłożyć zgłoszenie lub uzyskać pozwolenie na budowę od Starosty Kolskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej,
• przedłożyć w Urzędzie Gminy w Babiaku (pokój nr 22) wypełniony wniosek wraz z załącznikami.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z założeniami załączonego poniżej regulaminu finansowania zadania.

Do pobrania:

– regulamin finansowania zadania w 2017 r.

– załącznik nr 1 – wniosek dla osób fizycznych

– załącznik nr 2 – wniosek dla pozostałych wnioskodawców

– załącznik nr 4 – oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie

– załącznik nr 5 – formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę w odniesieniu do pomocy de minimis w rolnictwie