Informacja o Walnym Zgromadzeniu Delegatów GSW w Babiaku.

                     Na podstawie art. 174 ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r.  (Dz. U. z 2015 poz.469 ze zm.) oraz  §15 ust.1 Statutu Spółki zwołuję  Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku na dzień:

 30 marca 2017 r. tj. czwartek o godzinie 1100  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Babiaku z następującym projektem porządku obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie quorum.
 2. Wybór: Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Gminnej Spółki Wodnej za 2016 r.
 5. Sprawozdanie z wykonania planu i budżetu Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku za rok 2016.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016 r.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Absolutorium dla Zarządu GSW
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 •  przyjęcia planu pracy i budżetu na 2017 r.,
 •  ustalenia stawki składki członkowskiej na 2017 r.,
 • zmiany statutu GSW w Babiaku,
 • inkaso sołtysów.

    10. Zapytania i wolne wnioski.
 

Proszę o niezawodne i punktualne przybycie.

Przewodniczący Zarządu GSW
Tadeusz Sierakowski

 Projekty uchwał:

Uchwała w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku.
Uchwała w sprawie: uchwalenia wysokości prowizji dla sołtysów.
Uchwała w sprawie: uchwalenia wysokości składki na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku.
Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności i udzielenia absolutorium Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku.
Sprawozdanie finansowe gminnej spółki wodnej w Babiaku za rok 2016.