Informacja o Walnym Zgromadzeniu Delegatów GSW w Babiaku.

Znak  GSW.2.2019

Na podstawie art. 458 ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r.  (Dz. U. z 2017 poz.1566.) oraz  §15 ust.1 Statutu Spółki zwołuję  Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku na dzień: 11 kwietnia 2019 r. tj. czwartek o godzinie 1100  w sali Urzędu Gminy  w Babiaku z następującym projektem porządku obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie quorum.
 2. Wybór: przewodniczącego i sekretarza
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Gminnej Spółki Wodnej za 2018 r.
 5. Sprawozdanie z wykonania planu i budżetu Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku za rok 2018.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 r.
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Absolutorium dla Zarządu GSW
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:

– ustalenia stawki składki członkowskiej na 2019 r.,
– zmiany statutu GSW w Babiaku,
– inkaso sołtysów.

 1. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego na rok 2019.
 2. Zapytania i wolne wnioski.

 

 

Proszę o niezawodne i punktualne przybycie.

Przewodniczący Zarządu GSW
Tadeusz Sierakowski

 Projekty uchwał: