Informacja o Walnym Zgromadzeniu Delegatów GSW w Babiaku.

Na podstawie art. 174 ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r.  (Dz. U. z 2015 poz.469) oraz  §15 ust.1 Statutu Spółki zwołuję  Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku na dzień:

 31 marca 2016 r. tj. czwartek o godzinie 1100  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Babiaku z następującym projektem porządku obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie quorum.
 2. Wybór: Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Gminnej Spółki Wodnej za 2015 r
 5. Sprawozdanie z wykonania planu i budżetu Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku za rok 2015
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015 r.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Absolutorium dla Zarządu GSW
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • przyjęcia planu pracy i budżetu na 2016 r.,
 • ustalenia stawki składki członkowskiej na 2016 r.,
 • zmiany statutu GSW w Babiaku,
 • inkaso sołtysów.

10. Zapytania i wolne wnioski.

Proszę o niezawodne i punktualne przybycie.

Przewodniczący Zarządu GSW
Tadeusz Sierakowski

Projekty uchwał:

Projekt uchwały budżetowej.
Projekt uchwały dot. prowizji dla sołtysów.
Projekt uchwały dot wysokości składki w 2016 roku na rzecz GSW w Babiaku.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu GSW w Babiaku
Projekt uchwały dot. udzielenia absulutorium zarządowi GSW w Babiaku.u