Informacja o wyniku przetargu ustnego na sprzedaż ciągnika rolniczego marki Ursus, model 3512 K, będącego własnością gminy Babiak

Wójt Gminy Babiak podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji, na sprzedaż ciągnika rolniczego Ursus 3512 K, rok produkcji: 1996, będącego własnością Gminy Babiak, który odbył się w dniu 10 maja 2024 r., o godz. 12:00, w sali nr 18 Urzędu Gminy w Babiaku:

 1. Przetarg ogłoszony Zarządzeniem nr 10/24 Wójta Gminy Babiak z dnia 22 kwietnia 2024 r. przeprowadziła Komisja Przetargowa w składzie powołanym Zarządzeniem Wójta Gminy Babiak nr 12/24 z dnia 27 kwietnia 2024 r., w składzie:
  1. Mateusz Michalski – Przewodniczący Komisji;
  2. Jerzy Pietrzak – Członek Komisji;
  3. Anna Spychała – Członek Komisji.
 2. Zgodnie z ogłoszeniem o przetargu, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/24 z dnia 22 kwietnia 2024 r., wpłaty wadium należało dokonać do dnia 9 maja 2024 r.
 3. Do przetargu dopuszczone zostało 16 osób fizycznych i prawnych.
 4. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosiła 16 000,00 zł netto.
 5. Cena sprzedaży, tj. cena osiągnięta w wyniku licytacji wyniosła 29 500,00 zł netto.
 6. Nabywcą ruchomości został Pan Izydor Niedośmiałek.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku i na stronie internetowej urzędu pod adresem www.babiak.org.pl