Informacja o wyniku przetargu ustnego na sprzedaż przyczepy asenizacyjnej Veenhuis, model 4200 będącej własnością gminy Babiak

Wójt Gminy Babiak podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji, na sprzedaż przyczepy asenizacyjnej Veenhuis 4200, rocznik 1996, będącej własnością Gminy Babiak, który odbył się w dniu 10 maja 2024 r., o godz. 13:00, w sali nr 18 Urzędu Gminy w Babiaku:

 1. Przetarg ogłoszony Zarządzeniem nr 11/24 Wójta Gminy Babiak z dnia 22 kwietnia 2024 r. przeprowadziła Komisja Przetargowa w składzie powołanym Zarządzeniem Wójta Gminy Babiak nr 13/24 z dnia 27 kwietnia 2024 r., w składzie:
  1. Mateusz Michalski – Przewodniczący Komisji;
  2. Jerzy Pietrzak – Członek Komisji;
  3. Anna Spychała – Członek Komisji.
 2. Zgodnie z ogłoszeniem o przetargu, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/24 z dnia 22 kwietnia 2024 r., wpłaty wadium należało dokonać do dnia 9 maja 2024 r.
 3. Do przetargu dopuszczone zostało 6 osób fizycznych i prawnych.
 4. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosiła 3 600,00 zł netto.
 5. Cena sprzedaży, tj. cena osiągnięta w wyniku licytacji wyniosła 3 700,00 zł netto.
 6. Nabywcą ruchomości został Pan Krzysztof Wojciechowski.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku i na stronie internetowej urzędu pod adresem www.babiak.org.pl