Informacja o wyniku przetargu ustnego na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Babiak

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.
2021 poz. 2213) – Wójt Gminy Babiak podaje do publicznej wiadomości informację
o wyniku przetargu:
1. W dniu 12 czerwca 2024 roku w Urzędzie Gminy w Babiaku w pokoju 18
przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości
zabudowanej położonej w miejscowości Babiak, nr działki 235/3 o pow. 0,0046 ha
(godz. 11:00).
2. Przedmiot dzierżawy według katastru nieruchomości:
oznaczenie geodezyjne – działki nr 235/3, obręb Babiak,
nr księgi wieczystej – KN1K/00031798/7.
3. Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1 osoba.
4. Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: brak.
5. Czynsz wywoławczy: 200,00 zł;
6. Czynsz osiągnięty w przetargu: 250,00 zł + VAT;
7. Dzierżawcą nieruchomości została: Justyna Kaczorowska
Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku oraz poprzez publikację w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu pod adresem www.babiak.org.pl
na okres minimum 7 dni począwszy od 12 czerwca 2024 r.

 

Wójt Gminy Babiak
/-/ Wojciech Chojnowski