Informacja o XXXII sesji Rady Gminy Babiak

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy  BABIAK, że  XXXII SESJA  RADY  GMINY  B A B I A K   odbędzie się w dniu 30 października  2013 r. tj.  środa, o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokółu nr XXXI/13  poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Wnioski i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów i  wystąpienia zaproszonych gości.
 8. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
 9. Określenie rocznych stawek podatku od nieruchomości.
 10. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Babiak, położonych w miejscowości Maliniec dotychczasowemu dzierżawcy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Babiak, położonej w miejscowości Polonisz dotychczasowemu dzierżawcy.
 13. Określenie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności  w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 14. Wystąpienie Gminy Babiak ze Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” z siedzibą w Kole.
 15. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego  na 2014 rok  przeznaczonych na prace związane z przebudową dróg  gminnych w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
 16. Wyrażenie opinii dotyczącej wysokości ceny za odzysk i unieszkodliwianie zmieszanych odpadów   komunalnych.
 17. Informacja Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu oraz  Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kole  dokonujących analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych, Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownika USC, Zastępcę Kierownika USC, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz osoby wydające w imieniu Wójta decyzje administracyjne, według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.
 18. Odpowiedzi na wnioski  i zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Babiak.