Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kole.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA                                           Koło, 07.03.2017r.
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W KOLE

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole, w związku z pojawiającymi się sygnałami o próbie wyłudzeń kar pieniężnych od właścicieli niewłaściwie zabezpieczonego drobiu, informuje, że kary grzywny na drodze mandatu kredytowanego mogą nakładać wyłącznie funkcjonariusze Policji.

Kary pieniężne na drodze decyzji administracyjnych nakłada Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego (kontrola, z której przebiegu sporządzany jest w 2 egzemplarzach protokół kontroli podpisany przez kontrolującego i kontrolowanego zaopatrzony w odpowiednie pieczęcie urzędu-Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego) zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

W żadnym z przypadków nie ma możliwości pobierania grzywien w formie gotówki.

O każdym przypadku wyłudzenia grzywien w formie gotówki, PLW w Kole   prosi o natychmiastowe powiadomienie  Policji pod nr 997.

 PLW w Kole Radosław Namyślak