Informacja Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia.

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” z siedzibą w Kramsku, ul. Chopina 12 ogłasza nabór pracowników na następujące stanowisko: Specjalista ds. wdrażania LSR, doradztwa i animacji lokalnej Wymagania konieczne: 1) wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne, prawnicze, administracyjne, 2) co najmniej 3-miesięczny staż w pracy biurowej, 3) posiadania wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania, 4) posiadanie wiedzy na temat funduszy strukturalnych, 5) znajomość ustawy o stowarzyszeniach, 6) znajomość procedur administracyjnych, 7) praktyczna umiejętność obsługi komputera, aplikacji biurowych, internetu i poczty elektronicznej, 8) umiejętność pracy w zespole, 9) dobra organizacja pracy, 10) prawo jazdy kat. B, 11) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku, 12) niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych Wymagania dodatkowe: 1) co najmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku, 2) znajomość języka zachodniego preferowany angielski, niemiecki, francuski, 3) umiejętność obsługi urządzeń biurowych, 4) doświadczenie w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych i innych źródeł, 5) doświadczenie w rozliczaniu środków pomocowych, 6) doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, Zakres obowiązków: 1) planowanie i koordynacja przedsięwzięć realizowanych przez Stowarzyszenie, 2) udział w innych pracach wynikających z zadań aktywizacyjno-integracyjnych Stowarzyszenia, 3) realizacja projektów Stowarzyszenia, 4) przygotowywanie i składanie wniosków o przyznanie pomocy i płatność – dotyczących działalności Stowarzyszenia, 5) realizacja działań informacyjnych Stowarzyszenia na temat możliwości uzyskania dofinansowania działań objętych LSR, a także działań informacyjnych na temat innych inicjatyw realizowanych przez Stowarzyszenie, 6) prowadzenie doradztwa dla wnioskodawców, 7) wstępna weryfikacja formalna wniosków, 8) prowadzenie animacji lokalnej, 9) przygotowywanie raportów dotyczących realizacji poszczególnych działań objętych LSR, 10) informowanie społeczeństwa o działalności LGD, o działaniach informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem Stowarzyszenia, 11) współpraca z mediami, 12) współpraca z koordynatorami gminnymi i innymi partnerami LGD, 13) kontakt i współdziałanie ze wszystkimi członkami Stowarzyszenia, 14) przestrzeganie przepisów prawa ,w tym finansów publicznych, zamówień publicznych, bhp, p-poż, 15) podnoszenie kwalifikacji zawodowych, samokształcenie, 16) dbanie o estetykę pomieszczeń Biura, 17) realizowanie innych zadań zleconych przez Prezesa Zarządu, Kierownika Biura. Warunki pracy: 1) wymiar czasu pracy – pełen etat 2) wynagrodzenie – 3200,00 zł brutto 3) miejsce pracy – Biuro Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji w formie pisemnej z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. wdrażania LSR, doradztwa i animacji lokalnej” za pośrednictwem poczty na adres Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk (liczy się data wpływu do Biura Stowarzyszenia), wraz z następującymi dokumentami: życiorys zawodowy – CV, list motywacyjny, kserokopie dyplomów, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, oświadczenie kandydata o stanie zdrowia, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartychw ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.” Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych trwa od 02.04.2020 do 16.04.2020 roku do godz. 15:30. Dokumenty aplikacyjne, które zostaną złożone w formie elektronicznej lub wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Oferty niekompletne lub nie spełniające wymagań zostaną odrzucone. Po analizie wszystkich złożonych dokumentów skontaktujemy się telefonicznie z wybranymi kandydatami. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia www.wielkopolskawschodnia.pl RODO - Informacja o Twoich danych osobowych: Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO): 1) administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” z siedzibą w Kramsku, 2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art.5 i art. 6 ust 1 pkt b RODO, 3) odbiorcą Twoich danych osobowych będzie Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” z siedzibą w Kramsku, 4) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą również wykorzystywane w celach marketingowych, 5) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami Prawa Pracy oraz wewnętrznymi regulaminami Stowarzyszenia, 6) posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 7) masz prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.