IV Sesja Rady Gminy Babiak

IV SESJA RADY GMINY B A B I AK odbędzie się 15 lutego 2019 r. tj. piątek o godz. 1200 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu nr III/18 poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na  lata 2019-2028.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków- rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia  za inkaso.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Babiak Telekomunikacji Polskiej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Babiak Panu Zenonowi Olejnik.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Babiak Panu Adamowi Racinowskiemu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność  Gminy Babiak Pani Irenie Jędrzejczak.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Babiak.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do  przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Babiak „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Babiak na lata 2019 – 2021.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Babiak na lata 2019 – 2023.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Babiak – aktualizacja załączników.
 22. Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Gospodarczych i Społecznych za 2018 rok.
 23. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.
 24. Wnioski i zapytania radnych.
 25. Wnioski i zapytania sołtysów.
 26. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 27. Wolne wnioski i informacje.
 28. Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Gminy Babiak.