IV Sesja Rady Gminy Babiak

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy B A B I A K, że IV SESJA RADY GMINY BABIAK odbędzie się w dniu 06 marca 2015 r. tj. piątek, o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokółu Nr III/14 poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Podsumowanie wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Babiak.
 7. Wnioski i zapytania radnych.
 8. Zapytania sołtysów i wystąpienia zaproszonych gości.
 9. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
 10. Zarządzenie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 11. Wprowadzenie zmian w Uchwale Nr XLIII/321/10 Rady Gminy Babiak z dnia
  29 września 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących
  dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich
  przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów
  gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych,
  dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
 12. Uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
  bezdomności zwierząt.
 13. Przyjęcie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy
  Babiak na lata 2014-2032”.
 14. Wyrażenie zgody na nabycie na własność Gminy Babiak nieruchomości gruntowej
  położonej w miejscowości Babiak.
 15. Wyrażenie zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowej położonej
  w miejscowości Babiak.
 16. Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej, położonych w obrębie Lipie Góry.
 17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Gminy Babiak