„Jak powinny rozwijać się nasze tereny wiejskie?”

swwSzanowni Państwo!

Dużym sukcesem zakończyło się na naszym obszarze wdrażanie za pośrednictwem Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Działania te znalazły na naszym obszarze wielu Beneficjantów, wiele projektów zostało zrealizowanych, ważnych zarówno dla społeczności lokalnych jak i regionu. Ich łączną wartość należy szacować na kilkanaście milionów złotych.
Obecnie nadszedł czas na kolejne działania, na nowy okres wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Podejmijmy ten trud wspólnie, dla naszego lepszego jutra, dla naszego regionu.
Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”, której celem jest realizacja działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na terenie gmin Babiak, Koło, Kramsk, Krzymów, Sompolno, Wierzbinek wkracza w kolejny okres działania odpowiadający wdrażaniu środków pomocowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Stowarzyszenie stanowi tak zwaną Lokalną Grupę Działania (LGD) wspierającą inicjatywy lokalne na Państwa terenie. W ramach Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” współpracują ze sobą przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji) oraz podmiotów gospodarczych z Państwa terenu. LGD poszukuje funduszy na realizację projektów, a następnie organizuje nabory wniosków o dofinansowanie, skierowane do mieszkańców i instytucji z obszaru ww. gmin. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kramsk
Partnerzy tworzący LGD i członkowie Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia rozpoczęli debatę na temat rozwoju obszarów wiejskich w kolejnych latach. Uczestnicy warsztatów i spotkań dyskutowali nad najważniejszymi obszarami problemowymi na naszym terenie, wskazując jego największe silne i słabe strony. Rozmawiano także o największych szansach i zagrożeniach rozwoju jakie pojawiają się poza obszarem. Wyniki warsztatów zostaną obecnie poddane ocenie społecznej
w ramach niniejszej ankiety.
Mając na względzie wielkość obszaru objętego działaniami LGD oraz liczbę ludności go zamieszkującą, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, dzięki której poznamy Państwa zdanie na temat przyszłych kierunków rozwoju obszaru LGD, w szczególności Państwa miejscowości i gminy. Ankieta ta jest przeprowadzana we wszystkich sześciu gminach. Pomysły przedsięwzięć wynikające z wyników ankietyzacji oraz z dyskusji prowadzonych na spotkaniach będą podstawą do opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD na lata 2014-2020.
Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z ankietą. Badanie to jest anonimowe (nie wpisujemy danych osobowych ani adresu). Prosimy jedynie o podanie wieku i płci osoby wypełniającej ankietę, co pozwoli nam na oszacowanie oczekiwań poszczególnych grup społeczeństwa. Liczymy na Państwa głos w sprawie rozwoju obszaru LGD. Prosimy o poważne potraktowanie ankiety i zwrócenie jej
w określonym terminie. Szczegóły organizacyjne dotyczące odbioru ankiet podajemy na ostatniej stronie.
Z góry serdecznie dziękujemy za udział w ankiecie. O kolejnych działaniach dowiedzą się Państwo poprzez Urzędy Gmin lub ze strony internetowej LGD – www.wielkopolskawschodnia.pl. Zachęcamy do śledzenia naszego profilu na faceboku Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

ANKIETA DO POBRANIA

Dziękujemy serdecznie za wypełnienie ankiety. Prosimy o jej zwrócenie do dnia 30.09.2015 r. Ankietę można należy dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” pocztą tradycyjną na adres: Biuro Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”, ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk, pocztą elektroniczną na jeden z adresów e-mail: fundusze@wielkopolskawschodnia.pl, biuro@wielkopolskawschodnia.pl lub wielkopolska.wschodnia@wp.pl.
Ankietę możecie również Państwo dostarczyć do swojego Urzędu Gminy.

Osobą w Państwa Urzędzie Gminy, udzielającą informacji na temat działalności LGD, jest:
Gmina Babiak – Pan Radosław Bartczak
Gmina Koło – Pan Mariusz Rybczyński
Gmina Kramsk – Pani Anna Kasprzak
Gmina Krzymów – Pan Jacek Popielarz
Gmina Sompolno – Pani Justyna Zielińska
Gmina Wierzbinek – Pan Radosław Wietrzykowski

Pytania, a także propozycje działań jakie powinny być podejmowane przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” prosimy kierować pod numerami telefonów: 63 245 18 58; 664 031 617; 664 031 378; 664 031 629 lub przez wypełnienie arkuszu pomysłu , dostępnego na stronie internetowej LGD: www.wielkopolskawschodnia.pl