KONKURS GRANTOWY

Loga Rzezczpospolitej Polskiej, Logo centrum projektów cyfrowa plaska, logo unii europejskiej oraz logo funduszy europejskiejKonkurs Grantowy

Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich  w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”  Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

Wójt Gminy Babiak ogłasza nabór  wniosków w konkursie grantowym cyfrowa gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich  w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

Cel projektu –  wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Termin naboru: wnioski z wymaganymi załącznikami wyłącznie w formie papierowej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Babiaku do dnia: 27 października 2021 r. w godzinach od 7.30 do 15.00.

logo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, logo kancelarii premiera rady ministrów, logo polski ład, logo centrum projektów cyfrowa polska

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:

 1. a) dziecko zamieszkuje miejscowość w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej z niżej wymienionej listy miejscowości wskazanych przez KOWR zakwalifikowanych do Programu: Bogusławice, Brdów, Lubotyń, Mchowo, Ozorzyn, Ozorzyn Gryglaki, Psary, Radoszewice, Wiecinin;
 2. b) dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
 3. c) dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 1. sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami,
 2. ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego,
 3. usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Informacje dodatkowe:

 • Informacje szczegółowe można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr, lub poprzez infolinię obsługiwaną przez Operatora pod nr: +48 42 631 21 05.
 • zgodnie z zapisami umowy komputery są udostępniane w ramach umowy użyczenia, program nie przewiduje wypłaty środków pieniężnych,
 • dokumenty należy składać kompletne łącznie z zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Niezbędne druki do pobrania:

 1. Regulamin Konkursu Grantowego.
 2. Wzór oświadczenia rodzica opiekuna prawnego.
 3. Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu
 4. Oświadczenie o wyborze sprzętu.
 5. Schemat grantowy.