Konkursy grantowe Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia

Ogłoszenie nr 9/2019/G dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. 1. Zakres tematyczny a) Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej (zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z późn. zm.) 2. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki: a) cel ogólny: 2. Poprawa jakości życia, aktywizacja ruchowa mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego b) cel szczegółowy: 2.1. Wzrost aktywności ruchowej mieszkańców opartej na wzmacnianiu potencjału turystycznego i rekreacyjnego obszaru Wielkopolski Wschodniej c) wskaźniki: 10. Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 4 3. Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania  Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 4. Ramy czasowe, w których możliwa będzie realizacja przez grantobiorców zadań:  czas realizacji zadania nie może być dłuższy niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy z LGD 5. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy  14.10.2019 r. – 31.10.2019 r., w godz. 8.00 -14.00, w Biurze Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”, ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk 6. Forma i intensywność wsparcia  refundacja - do 63,63 % dla jednostek sektora finansów publicznych  refundacja do 100 % dla pozostałych podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej 7. Dostępny limit środków  87 476,00 zł 8. Kryteria wyboru operacji wraz z minimalną liczbą punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. Kryteria wyboru operacji są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” www.wielkopolskawschodnia.pl. Aby operacja została wybrana do finansowania musi uzyskać co najmniej 7 punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji. 9. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji. a) wniosek o przyznanie pomocy, w formie papierowej i cyfrowej na elektronicznym nośniku danych (płyta CD lub DVD) wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami – 2 egzemplarze, w formie uniemożliwiającej jego samoistną dekompletację (np. poprzez umieszczenie w segregatorze lub skoroszycie) 10. Miejsce udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o przyznaniu pomocy. Lokalna Strategia Rozwoju (LSR), formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” www.wielkopolskawschodnia.pl oraz w Biurze LGD, ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk 11. Informacje dodatkowe Dodatkowych informacji udziela: Marcin Kaliszak- Specjalista ds. wdrażania LSR, doradztwa i animacji lokalnej tel. 63 245 18 58 lub tel. kom. 664 031 617; fundusze@wielkopolskawschodnia.plOgłoszenie nr 10/2019/G dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. 1. Zakres tematyczny a) Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej (zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność„ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z późn. zm.) 2. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki: a) cel ogólny: 3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz aktywizacja kulturalna mieszkańców obszaru Wielkopolski Wschodniej b) cel szczegółowy: 3.2. Wzrost udziału mieszkańców obszaru Wielkopolski Wschodniej w działaniach opartych o infrastrukturę kulturalną c) wskaźniki: 19. Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR – 3 3. Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania  Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury kulturalnej 4. Ramy czasowe, w których możliwa będzie realizacja przez grantobiorców zadań:  czas realizacji zadania nie może być dłuższy niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy z LGD 5. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy  14.10.2019 r. – 31.10.2019 r., w godz. 8.00 -14.00, w Biurze Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”, ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk 6. Forma i intensywność wsparcia  refundacja - do 63,63 % dla jednostek sektora finansów publicznych  refundacja do 100 % dla pozostałych podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej 7. Dostępny limit środków  110 724,00 zł 8. Kryteria wyboru operacji wraz z minimalną liczbą punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. Kryteria wyboru operacji są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” www.wielkopolskawschodnia.pl. Aby operacja została wybrana do finansowania musi uzyskać co najmniej 7 punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji. 9. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji. a) wniosek o przyznanie pomocy, w formie papierowej i cyfrowej na elektronicznym nośniku danych (płyta CD lub DVD) wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami – 2 egzemplarze, w formie uniemożliwiającej jego samoistną dekompletację (np. poprzez umieszczenie w segregatorze lub skoroszycie) 10. Miejsce udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o przyznaniu pomocy. Lokalna Strategia Rozwoju (LSR), formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” www.wielkopolskawschodnia.pl oraz w Biurze LGD, ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk 11. Informacje dodatkowe Dodatkowych informacji udziela: Marcin Kaliszak- Specjalista ds. wdrażania LSR, doradztwa i animacji lokalnej tel. 63 245 18 58 lub tel. kom. 664 031 617; fundusze@wielkopolskawschodnia.pl

Ogłoszenie nr 11/2019/G dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. 1. Zakres tematyczny a) Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) 2. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki: a) cel ogólny: 3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz aktywizacja kulturalna mieszkańców obszaru Wielkopolski Wschodniej b) cel szczegółowy: 3.3. Promocja obszaru Wielkopolski Wschodniej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa c) wskaźniki: 21. Liczba działań/wydarzeń na rzecz promocji walorów i dziedzictwa lokalnego obszaru LGD – 6 3. Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania  Realizacja działań/wydarzeń na rzecz promocji walorów i dziedzictwa lokalnego obszaru LGD 4. Ramy czasowe, w których możliwa będzie realizacja przez grantobiorców zadań:  czas realizacji zadania nie może być dłuższy niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy z LGD 5. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy  14.10.2019 r. – 31.10.2019 r., w godz. 8.00 -14.00, w Biurze Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”, ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk 6. Forma i intensywność wsparcia  refundacja - do 63,63 % dla jednostek sektora finansów publicznych  refundacja do 100 % dla pozostałych podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej 7. Dostępny limit środków  180 460,00 zł 8. Kryteria wyboru operacji wraz z minimalną liczbą punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. Kryteria wyboru operacji są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” www.wielkopolskawschodnia.pl. Aby operacja została wybrana do finansowania musi uzyskać co najmniej 7 punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji. 9. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji. a) wniosek o przyznanie pomocy, w formie papierowej i cyfrowej na elektronicznym nośniku danych (płyta CD lub DVD) wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami – 2 egzemplarze, w formie uniemożliwiającej jego samoistną dekompletację (np. poprzez umieszczenie w segregatorze lub skoroszycie) 10. Miejsce udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o przyznaniu pomocy. Lokalna Strategia Rozwoju (LSR), formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” www.wielkopolskawschodnia.pl oraz w Biurze LGD, ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk 11. Informacje dodatkowe Dodatkowych informacji udziela: Marcin Kaliszak- Specjalista ds. wdrażania LSR, doradztwa i animacji lokalnej tel. 63 245 18 58 lub tel. kom. 664 031 617; fundusze@wielkopolskawschodnia.pl

pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. 1. Zakres tematyczny a) Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej (zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z późn. zm.) 2. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki: a) cel ogólny: 2. Poprawa jakości życia, aktywizacja ruchowa mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego b) cel szczegółowy: 2.1. Wzrost aktywności ruchowej mieszkańców opartej na wzmacnianiu potencjału turystycznego i rekreacyjnego obszaru Wielkopolski Wschodniej c) wskaźniki: 2. Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 2 4. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy  14.10.2019 r. – 31.10.2019 r., w godz. 8.00 -14.00, w Biurze Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”, ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk 5. Forma i intensywność wsparcia  refundacja - do 63,63 % dla jednostek sektora finansów publicznych  refundacja do 100 % dla pozostałych podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej 6. Dostępny limit środków  213 269,55 zł 7. Kryteria wyboru operacji wraz z minimalną liczbą punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. Kryteria wyboru operacji są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” www.wielkopolskawschodnia.pl. Aby operacja została wybrana do finansowania musi uzyskać co najmniej 5 punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji. 8. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji. a) wniosek o przyznanie pomocy, w formie papierowej i cyfrowej na elektronicznym nośniku danych (płyta CD lub DVD) wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami – 2 egzemplarze, w formie uniemożliwiającej jego samoistną dekompletację (np. poprzez umieszczenie w segregatorze lub skoroszycie), b) załącznik dodatkowy – złożony na wzorze udostępnionym przez Biuro LGD, c) oświadczenie Wnioskodawcy – złożone na wzorze udostępnionym przez Biuro LGD. UWAGA !!! Załącznika dodatkowego oraz oświadczenia Wnioskodawcy nie należy uwzględniać w części B.VII wniosku o przyznanie pomocy (Informacja o załącznikach) 9. Miejsce udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o przyznaniu pomocy. Lokalna Strategia Rozwoju (LSR), formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” www.wielkopolskawschodnia.pl oraz w Biurze LGD, ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk 10. Informacje dodatkowe Dodatkowych informacji udziela: Marcin Kaliszak- Specjalista ds. wdrażania LSR, doradztwa i animacji lokalnej tel. 63 245 18 58 lub tel. kom. 664 031 617; fundusze@wielkopolskawschodnia.pl

Ogłoszenie nr 14/2019 dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. 1. Zakres tematyczny a) Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej (zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z późn. zm.) 2. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki: a) cel ogólny: 3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz aktywizacja kulturalna mieszkańców obszaru Wielkopolski Wschodniej b) cel szczegółowy: 3.2. Wzrost udziału mieszkańców obszaru Wielkopolski Wschodniej w działaniach opartych o infrastrukturę kulturalną c) wskaźniki: 16. Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR – 2 4. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy  14.10.2019 r. – 31.10.2019 r., w godz. 8.00 -14.00, w Biurze Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”, ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk 5. Forma i intensywność wsparcia  refundacja - do 63,63 % dla jednostek sektora finansów publicznych  refundacja do 100 % dla pozostałych podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej 6. Dostępny limit środków  196 294,14 zł 7. Kryteria wyboru operacji wraz z minimalną liczbą punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. Kryteria wyboru operacji są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” www.wielkopolskawschodnia.pl. Aby operacja została wybrana do finansowania musi uzyskać co najmniej 5 punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji. 8. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji. a) wniosek o przyznanie pomocy, w formie papierowej i cyfrowej na elektronicznym nośniku danych (płyta CD lub DVD) wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami – 2 egzemplarze, w formie uniemożliwiającej jego samoistną dekompletację (np. poprzez umieszczenie w segregatorze lub skoroszycie), b) załącznik dodatkowy – złożony na wzorze udostępnionym przez Biuro LGD, c) oświadczenie Wnioskodawcy – złożone na wzorze udostępnionym przez Biuro LGD. UWAGA !!! Załącznika dodatkowego oraz oświadczenia Wnioskodawcy nie należy uwzględniać w części B.VII wniosku o przyznanie pomocy (Informacja o załącznikach) 9. Miejsce udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o przyznaniu pomocy. Lokalna Strategia Rozwoju (LSR), formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” www.wielkopolskawschodnia.pl oraz w Biurze LGD, ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk 10. Informacje dodatkowe Dodatkowych informacji udziela: Marcin Kaliszak- Specjalista ds. wdrażania LSR, doradztwa i animacji lokalnej tel. 63 245 18 58 lub tel. kom. 664 031 617; fundusze@wielkopolskawschodnia.pl