Konsultacje społeczne

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2019 r. poz. 2360).

W związku z § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021  r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368) nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości.

W oparciu o § 12 ust. 3 ww. rozporządzenia w przypadku gdy w dniu wejścia w życie ww. rozporządzenia istnieją numery porządkowe niespełniające wymogów m.in. określonych w § 6 ust. 4 tego rozporządzenia, organ prowadzący ewidencję miejscowości, ulic i adresów dokonuje przenumerowania z urzędu albo wnosi do rady gminy o wszczęcie procedury zmiany rodzaju miejscowości, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych.

W takim przypadku zmiana rodzaju miejscowości na wieś stanowi najmniej uciążliwe dla mieszkańców rozwiązanie. Mając na uwadze powyższe zmiana rodzaju tej miejscowości na „wieś” jest uzasadniona i byłaby dostosowana do obecnego charakteru tej miejscowości.

W związku z powyższym  Wójt Gminy Babiak przeprowadza konsultacje zmiany rodzaju miejscowości wymienionych pod linkiem:  http://bip3.wokiss.pl/babiak/bip/konsultacje-spoleczne.html