Nabór wniosków na dofinansowanie w ramach WRPO.

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE
PROJEKTÓW W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów
konkurs nr 21/I/2014
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
Działanie 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP”
Schemat IV„Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis”

Wnioski  o  dofinansowanie  projektów  należy  składać w  siedzibie  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa Wielkopolskiego,  w  Departamencie  Wdrażania  Programu  Regionalnego,  ul.  Szyperska  14,  61-754  Poznań, od  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach:  8:00  –  15:00  lub  wysłać pocztą za  potwierdzeniem  bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpłynięcia dokumentacji do jednostki. Konkurs ma formułę zamkniętą. Oferty konkursowe można składać od 27 marca 2014 roku do 28 kwietnia 2014 roku, do godziny 15.00. Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2014 roku. Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 1 000 000,00 € i może ulec zmianie.
Uprawnionymi  do  składania  wniosków  są podmioty  wskazane  w  Szczegółowym  opisie  priorytetów Wielkopolskiego  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  na  lata  2007-2013 przyjętym  przez  Zarząd Województwa Wielkopolskiego  w  wersji  jednolitej  w  dniu  20  grudnia  2012  roku  (zmienionym  17 stycznia  2013 roku, 4 kwietnia 2013 roku, 20 czerwca 2013 roku, 5lipca 2013 roku, 21 listopada 2013 roku, 12 grudnia 2013
roku  oraz  13  lutego  2014  roku),  tj.  przedsiębiorstwa  z  sektora  MSP (definicja  mikro-,  małych  i  średnich przedsiębiorstw  znajduje  się w  Załączniku  I  do  Rozporządzenia  Komisji  (WE)  nr  800/2008  z  dnia  6  sierpnia 2008  r.  uznającego  niektóre  rodzaje  pomocy  za  zgodne  ze  wspólnym  rynkiem  w  zastosowaniu  art.  87  i  88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeńblokowych)) (Dz. U. UE L 214 z 9.8.2008 ze zm.).
W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów:
–  projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis Poziom  dofinansowania  projektów  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  dla  danego  typu i rodzaju projektu wynosi:
– maksymalnie 60% kosztów kwalifikowalnych.
Minimalna wartośćdofinansowania wynosi – powyżej 200 000 PLN,
–  w  przypadku  projektów  realizowanych  przez  mikroprzedsiębiorstwa  na  obszarach  wiejskich  zdefiniowanych w PROW w zakresie interwencji wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008  w  sprawie  szczegółowych  warunków  i  trybu  przyznawania  oraz  wypłaty  pomocy  finansowej  w  ramach działania  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. z 2008 nr 139, poz. 883 ze zmianami) – powyżej 300 000 PLN.
Maksymalna  wartość dofinansowania wynosi  –  400  000  PLN,  w  przypadku  przedsiębiorstw  prowadzących działalnośćgospodarcząw sektorze transportu – 350 000 PLN.
Maksymalna  wartość kosztów  kwalifikowalnych  projektu na  zakup  środków  trwałych  przez  przedsiębiorcę z  sektora  MSP  w  projektach  dotyczących  własnej  działalności  B+R  (dla  własnych  potrzeb)  wynosi do 400.000,00 PLN.
Beneficjentom  przysługuje  prawo  do  wniesienia  pisemnego  protestu  do  Instytucji  Zarządzającej  zgodnie z Ustawąo zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz  zasad  przygotowania,  składania  oraz  oceny  wniosków  o  pomoc  finansową do  Wielkopolskiego Regionalnego  Programu  Operacyjnego  na  lata  2007  –  2013  znajdują się w  Regulaminie  konkursu
oraz  innych dokumentach  (np.  wzór  wniosku,  wzór  umowy  o  dofinansowanie,  kryteria  wyboru  projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo.wielkopolskie.pl
Wnioski przygotowane w innej formie nie będąprzyjmowane.
Pytania prosimy kierowaćna adres e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl lub telefonicznie pod numery telefonów: (61) 62 66 192, (61) 62 66 193.