Nowe obowiązki dla właścicieli lub zarządzających budynkami

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW
nowe obowiązki dla właścicieli lub zarządzających budynkami
Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracja dotyczy źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.
W związku z powyższym nałożono nowe obowiązki m.in.:
1) na właścicieli lub zarządców budynków lub lokali – złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw:
– w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw,
– nie później niż w terminie 12 miesięcy dla źródła ciepła w budynkach już istniejących;
2) na wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast – wprowadzenia danych i informacji z deklaracji do CEEB:
– w terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej dot. pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub spalania paliw w przypadku nowo powstałych obiektów,
– w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej dot. źródła ciepła dla budynków już istniejących.
Deklarację można będzie złożyć:
w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB (www.zone.gunb.gov.pl),
w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy.
PAMIĘTAJ!
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Za jej brak będzie grozić grzywna, która zostanie wymierzona na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.
Za wdrożenie, prowadzenie ewidencji i kontrole odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.