Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BABIAK

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o opracowaniu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Babiak”.

Celem głównym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest:

Niskoemisyjny rozwój Gminy Babiak  wynikający z ograniczenia emisji CO2, poprawy efektywności energetycznej oraz wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.