Ogłoszenia Wójta Gminy Babiak o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Babiak

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Babiak Uchwały Nr LII/506/24 z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Babiak oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

  Granice obszaru objętego planem ogólnym obejmują całą gminę Babiak w jej granicach administracyjnych.

Z treścią ww. Uchwały można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Babiak: http://bip3.wokiss.pl/babiak w zakładce Plan Ogólny Gminy.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu ogólnego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia 2024 r.

Wnioski do planu ogólnego mogą być wnoszone na piśmie utrwalonym w postaci papierowej (na adres: Urząd Gminy w Babiaku, pl. Wolności 5, 62-620 Babiak) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w szczególności poczty elektronicznej na adres: ug@babiak.org.pl lub platformy ePUAP: /0906dbakhm/skrytka; /0906dbakhm/SkrytkaESP,  na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego  (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509).   Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Babiak (http://bip3.wokiss.pl/babiak) w zakładce Plan Ogólny Gminy.

Składający wniosek do projektu planu ogólnego podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu, takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wnioski można składać:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Babiaku, pl. Wolności 5, 62-620 Babiak;
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku, w godzinach pracy urzędu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ug@babiak.org.pl lub za pomocą platformy ePUAP: /0906dbakhm/skrytka; /0906dbakhm/SkrytkaESP.

Wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Babiak.

                                                                                                               

   Wójt
(-) Wojciech Chojnowski

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 i art.14 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 – zwanym dalej Rozporządzeniem lub RODO, informujemy że:

1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Babiak z siedzibą w Babiaku, pl. Wolności 5, 62-620 Babiak. Z administratorem można się skontaktować:

1)  listownie na adres: Wójt Gminy Babiak, pl. Wolności 5, 62-620 Babiak;
2)  tel. (63) 27 11 071;
3)  fax – (63) 27 11 624.

1.2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować:

1)  listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Gminy w Babiaku, pl. Wolności 5, 62-620 Babiak;
2)  e-mail: iodo@babiak.org.pl

1.3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków ustawowych związanych z procedurą sporządzenia i uchwalenia planu ogólnego, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), rozporządzeniem ministra rozwoju i technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych
w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)
 oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), tj. w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W przypadku danych dobrowolnych (numer telefonu, adres e-mail lub podobne) ich podanie służy wyłącznie usprawnieniu kontaktu organu z Panią/Panem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

1.4.  Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

1.5. Podanie we wnioskach danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie ich jest równoznaczne z niemożliwością rozpatrzenia wniosku do planu ogólnego gminy Babiak

1.6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych umożliwiających prawidłową organizację oraz realizację zadań Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

1.8. Pani/Pana dane nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne, tj. przez okres wypełniania przez Administratora obowiązku prawnego i celów przetwarzania – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 Nr 14, poz. 67 ze zm.).

1.9Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO oraz pozostałych obowiązujących przepisów, a także prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.

1.10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. (22) 531 03 00 – w sytuacji, gdy w Pani/Pana ocenie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

1.11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Załączniki:

Formularz_pisma_dot_aktu_planowania_przestrzennego.docx
Formularz_pisma_dot_aktu_planowania_przestrzennegoo.pdf