4_G_Ogloszenie_o_naborze_projektow_grantowych_promocja

Ogłoszenie nr 4/2017/G dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. 1. Zakres tematyczny a) Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) 2. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki: a) cel ogólny: 3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz aktywizacja kulturalna mieszkańców obszaru Wielkopolski Wschodniej b) cel szczegółowy: 3.3. Promocja obszaru Wielkopolski Wschodniej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa c) wskaźniki: 21. Liczba działań/wydarzeń na rzecz promocji walorów i dziedzictwa lokalnego obszaru LGD – 16 22. liczba wydawnictw promujących walory i dziedzictwo lokalne obszaru LGD – 2