Ogłoszenie o naborze wniosków.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie” Ogłoszenie nr 22/2022 dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. 1. Zakres tematyczny podejmowanie działalności gospodarczej (zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 ppkt a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) 2. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki: cel ogólny: 1. Rozwój małej przedsiębiorczości Wielkopolski Wschodniej cel szczegółowy: 1.1. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze LGD wskaźniki: 1A. Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 9 3. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy 28.02.2022 r. – 18.03.2022 r., w godz. 8.00 -14.00, w Biurze Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk 4. Forma i intensywność wsparcia premia 80 000,00 zł 5. Dostępny limit środków 182 119,34 euro (728 477,36 zł) wartość limitu wskazana w ogłoszeniu została przyjęta po kursie stałym 4,00 PLN/EUR, natomiast Zarząd Województwa dokona finalnego przeliczenia limitu po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń) 6. Kryteria wyboru operacji wraz z minimalną liczbą punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. Kryteria wyboru operacji są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” www.wielkopolskawschodnia.pl. Aby operacja została wybrana do finansowania musi uzyskać co najmniej 9 punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji. 7. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji. a) wniosek o przyznanie pomocy, w formie papierowej i cyfrowej na elektronicznym nośniku danych (płyta CD) wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami – 2 egzemplarze, w formie uniemożliwiającej jego samoistną dekompletację (np. poprzez umieszczenie w segregatorze lub skoroszycie), b) załącznik dodatkowy – złożony na wzorze udostępnionym przez Biuro LGD, c) oświadczenie Wnioskodawcy – złożone na wzorze udostępnionym przez Biuro LGD, d) oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych – złożone na wzorze udostępnionym przez Biuro LGD, e) w przypadku osób z grup defaworyzowanych określonych w LSR - dokument z właściwego miejscowo urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej, wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku w Biurze LGD UWAGA !!! Załącznika dodatkowego, oświadczenia Wnioskodawcy, oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych nie należy uwzględniać w części B.VII wniosku o przyznanie pomocy (Informacja o załącznikach) 8. Miejsce udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o przyznaniu pomocy. Lokalna Strategia Rozwoju (LSR), formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” www.wielkopolskawschodnia.pl oraz w Biurze LGD, ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk 9. Informacje dodatkowe Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura LGD tel. 63 245 18 58 lub tel. kom. 664 031 617; 664 031 378 fundusze@wielkopolskawschodnia.pl