Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Babiak

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, który odbędzie się  w dniu 11 kwietnia 2024 roku, o godzinie 12:00

 

Oznaczenie nieruchomości: Działki o nr ewidencyjnych: 565/1, 566/1 obręb Brdów, zapisane w Księdze wieczystej nr KN1K/00041493/2.
Powierzchnia nieruchomości: 0,41 ha
Opis nieruchomości: Grunty orne i pastwiska w pasie przybrzeżnym jeziora Brdowskiego (RV- 0,20 ha); Pastwiska (PsV –  0,21 ha),
Przeznaczenie nieruchomości: Brak MPZP, przeznaczona pod działalność rekreacyjną, jako teren lasów i zadrzewień oraz grunty orne.
Okres umowy: 5 lat
Cena wywoławcza czynszu: 3000,00 zł + VAT
Wysokość wadium: 300,00 zł
Zasady aktualizacji opłat: Raz do roku, w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług
Minimalne postąpienie: 100,00 zł

 

I. Miejsce przetargu: Sala nr 18 Urzędu Gminy w Babiaku, pl. Wolności 5, 62-620 Babiak.
II. Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, legitymujący się dowodami osobistymi, którzy:
a.złożą wniosek o wydzierżawienie ww. nieruchomości najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień przetargu;
b. złożą pisemne oświadczenie, że nieruchomość będzie dzierżawiona w celu prowadzenia działalności gospodarczej, nie posiadają zaległości podatkowych i/lub innych w stosunku do Gminy Babiak, oraz że zapoznali się z regulaminem przetargu, jego przedmiotem oraz wzorem umowy dzierżawy;
c. wpłacą wadium, w wysokości wskazanej w powyższej tabeli, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2024 roku, na konto Gminy Babiak nr 80 8534 0006 2200 0909 0013 3713, w treści wpisując: przetarg na dzierżawę Brdów 565/1 566/1 .

 

Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu udziela Urząd Gminy w Babiaku, pl. Wolności 5, 62-620 Babiak pok. 21  w godz. 7.30 -15.30, tel. (63) 27-11-071.

Zarządzenie Nr 307/2024
Załącznik 1 do Zarządzenia 307/2024