Ogłoszenie otwartego konkursu ofert.

ZARZĄDZENIE nr 53/16
WÓJTA GMINY BABIAK
z dnia 03 lutego 2016 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Babiak przeznaczonego do zlecenia organizacjom pozarządowym w 2016 roku.
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515 ze zm.), art.4 ust.1 pkt 16 i 17, art.5 ust.4 pkt 1, art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz.1118 ze zm. ) oraz Uchwały nr XI/79/15 Rady Gminy Babiak z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok zarządza się co następuje:

§ 1

1. Zgodnie z programem współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia zadań wraz
z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
2. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z
2014 r., poz.1118 ze zm.).
3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu ofert publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1. W Biuletynie Informacji Publicznej,
2. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku,
3. Na stronie internetowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy

Wojciech Chojnowski
Więcej informacji.