OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY BABIAK (2014)

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok

Konsultacje rozpoczynają się dnia 07.11.2013 r. i zostaną zakończone dnia 14.11.2013 r.

Opinie i uwagi należy składać na piśmie z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babiaku.

Formularz i uchwała dotycząca  konsultacji znajduje się pod adresem: http://bip.wokiss.pl/babiak/index.php?pid=327