OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY BABIAK

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI
PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY BABIAK
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
Konsultacje rozpoczynają się dnia 08.09.2021 r. i zostaną zakończone dnia 16.09.2021 r. o godz. 12:00.
Opinie i uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Babiaku (pok. 33) z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania ze strony www.babiak.org.pl lub z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babiaku.
Projekt uchwały opublikowany został na stronie BIP pod adresem: bip.wokiss.pl/babiak , na stronie internetowej pod adresem: www.babiak.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku.

 

                                                                   Wójt Gminy Babiak

                                                                                                  /-/ Wojciech Chojnowski

 

Załączniki:

Projekt uchwały

                                                                    Formularz konsultacji