OGŁOSZENIE

Likwidator  Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” z  siedzibą w Kole ul. Stary Rynek 1 informuje, że Uchwałą nr XII/43/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” podjęło decyzję o postawieniu Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” w stan likwidacji.

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem siedziby Związku, Koło ul. Stary Rynek 1, w ciągu 3 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

Likwidator

Beata Pawłowska