Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego.

ludkiNa podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.1118) Wójt Gminy Babiak ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wraz z udzieleniem dotacji z budżetu gminy.

Zarządzenie Wójta Gminy Babiak wraz z ogłoszeniem znajdą Państwo na stronie BIP