Petycja

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 tj. z dnia 2016.04.04)
Dyrektor Szkoły Podstawowej*
Dane Podmiotu wnoszącego petycje znajdują się poniżej oraz w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym – stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  Data dostarczenia  zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.).
Preambuła Petycji:
Dnia 21 sierpnia rozpoczęła się  IV edycja Programu „Wzorowa Łazienka”.
Ze szczegółami Programu można zapoznać się pod adresem URL: www.wzorowalazienka.pl
W związku z powyższym, kierując się uzasadnionym interesem społecznym  –  wnosimy o podjęcie następującego działania:

Treść petycji:
§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w zw. z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Kierownika JST o przekazanie niniejszego tekstu/petycji do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych (również tzw. Zespołów Szkół).
Efektem przystąpienia Szkoły Podstawowej do Programu może być sfinansowanie remontu szkolnej łazienki.
Mamy nadzieję, że tak jak w poprzednich edycjach, nasza akcja zaktywizuje mieszkańców oraz  Dyrektorów Szkół i pomoże wypełniać zadania związane z zaspokajaniem potrzeb wspólnot lokalnych w kontekście art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 t.j. z dnia 2016.04.04).
§2) Dodatkowo w trybie art. 8 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) wnosimy o opublikowanie niniejszej petycji wraz ze wszystkimi załącznikami na stronie internetowej JST, wraz z danymi Podmiotu Wnoszącego niniejszą Petycję.
Osnowa Petycji:
Program „Wzorowa Łazienka” rozpoczął się  21 sierpnia 2017 roku i jest skierowany do publicznych szkół podstawowych. Te z nich, które poprzez rejestrację dołączą do Programu, będą mogły pogłębiać edukację uczniów w zakresie właściwych nawyków higienicznych oraz otrzymają szansę na remont szkolnej łazienki w wysokości 30 000 zł.
—————— Część Petycji dotycząca Dyrektora Szkoły  do przekazania do właściwych miejscowo Szkół:
Szanowna Pani
Szanowny Pan
Dyrektor Szkoły Podstawowej
Dane Podmiotu wnoszącego petycje znajdują się poniżej oraz – w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  Data dostarczenia  zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.).
Preamabuła Petycji:
Dnia 21 sierpnia br. rozpoczęła się IV edycja Programu „Wzorowa Łazienka”.  Ze szczegółami Programu można zapoznać się pod adresem: www.wzorowalazienka.pl
Przedmiot Petycji:
§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w zw. z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Dyrektora Szkoły o dokonanie analizy przedłożonej propozycji oraz rozważnie przystąpienia do opisanego w niniejszej petycji Programu. 
Postulat Ustawodawcy,  aby przedmiotem petycji było podjęcie przez Organ działania w sprawie aspektów życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji, wydaje się idealnie wpisywać w idee fixe Programu  „Wzorowa Łazienka”.
Załączamy niezbędne materiały: Regulamin, przykładowe zdjęcia z poprzednich edycji konkursu, etc .
Formularz zgłoszeniowy online znajduje się pod adresem URL: www.wzorowalazienka.pl
W przypadku twierdzącej odpowiedzi na naszą petycję wystarczy zgłosić udział w konkursie poprzez wypełnienie wzmiankowanego formularza online.
Dzięki akcjom tego typu Jednostka Administracji Publicznej ma możliwość zgodnie z regulaminem Programu uzyskać wartość dodaną bez angażowania środków publicznych.
W związku z powyższym oraz w trosce o najmłodszych Obywateli Uczniów Szkół wnosimy petycję  na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy o petycjach w związku z  241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t) o rozpatrzenie możliwości remontu szkolnej łazienki, a tym samym przystąpienia do konkursu opisanego powyżej. Remont łazienki byłby sfinansowany przez spółkę Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa (www.unilever.pl).
Każda Szkoła Podstawowa może przyłączyć się do akcji i pomóc zamienić szkolne toalety we wzorowe łazienki oraz wesprzeć edukację najmłodszych na temat zasad higieny.
Program „Wzorowa Łazienka” rozpoczął się 21 sierpnia 2017 roku i jest skierowany do publicznych szkół podstawowych.
Te z nich, które poprzez rejestrację dołączą do Programu, będą mogły pogłębiać edukację uczniów w zakresie właściwych nawyków higienicznych oraz otrzymają szansę na remont szkolnej łazienki w wysokości 30 000 zł.
Osnowa Petycji:
Marka Domestos od wielu lat podejmuje wyzwanie zmiany szkolnych toalet. Udział szkoły w Programie to również możliwość poszerzenia wiedzy dzieci na temat higieny.
Poniżej zamieszczony opis Programu znajduje się również w załączonym odrębnym pliku word.
Miejsce, w którym każdy chce czuć się komfortowo, do którego powinien mieć swobodny dostęp i móc z niego korzystać bez skrępowania. Czysta, funkcjonalna, wygodna, przystosowana do wieku i potrzeb, estetyczna – tak powinna wyglądać wzorowa łazienka. Niestety, te znajdujące się w polskich szkołach często są dalekie od ideału.
Dlatego już po raz czwarty rozpoczynamy Program „Wzorowa Łazienka”, którego inicjatorem jest marka Domestos. Celem akcji jest poprawa warunków sanitarnych w szkolnych łazienkach oraz edukacja uczniów w zakresie właściwego dbania o higienę. 
Program „Wzorowa Łazienka” rozpoczął się 21 sierpnia 2017 roku i jest skierowany do publicznych szkół podstawowych. Te z nich, które poprzez rejestrację dołączą do Programu, będą mogły pogłębiać edukację uczniów w zakresie właściwych nawyków higienicznych oraz otrzymają szansę na remont szkolnej łazienki w wysokości 30 000 zł.
Cel i założenia Programu
Założenia programu „Wzorowa Łazienka” są wynikiem badań i obserwacji, z których wynika, że szkolne łazienki postrzegane są przez uczniów i rodziców jako niefunkcjonalne, stare, zaniedbane i niewyposażone w podstawowe środki higieny.
Ich stan negatywnie ocenia także co trzecie biorące udział w badaniu dziecko. Ponadto aż 39% uczniów zgłasza swoim rodzicom problemy związane z korzystaniem ze szkolnych toalet (źródło: GfK 2014 | Badanie stanu szkolnych toalet przed kampanią CSR dla marki Domestos, Lipiec 2014).
Dodatkowo, nie wszyscy uczniowie mają dostęp do edukacji w zakresie higieny.
Program „Wzorowa Łazienka” ma pomóc zmienić tę sytuację. Po pierwsze, wzięcie przez szkołę udziału w programie daje szansę pogłębienia świadomości uczniów w zakresie higieny. Każda szkoła, która przystąpi do programu, otrzyma bowiem dedykowane materiały edukacyjne wraz ze scenariuszami lekcji. Są one przygotowane w taki sposób, aby można było z nich korzystać na lekcjach wychowawczych dla dzieci w każdej klasie szkoły podstawowej. Po drugie, każda zarejestrowana szkoła weźmie udział w konkursie, w którym nagrodą główną będzie wsparcie finansowe w wysokości 30 000 zł na remont szkolnej łazienki.
W poprzednich trzech edycjach do programu przystąpiło łącznie ponad 2500 szkół z całej Polski. W każdej z nich zwycięskie szkoły miały możliwość przeprowadzenia remontu, w wyniku którego powstały nowe, kolorowe, przyjazne, funkcjonalne, czyste łazienki.
Jak wziąć udział w Programie i mieć szansę na nagrodę?
Aby szkoła mogła otrzymać materiały edukacyjne oraz starać się o nagrodę, którą jest sfinansowanie remontu szkolnej łazienki, musi zarejestrować się na stronie www.wzorowalazienka.pl .
1200 placówek, które zgłoszą się do programu jako pierwsze, otrzyma specjalne paczki powitalne. Rejestracji może dokonać dyrektor placówki lub inna osoba dorosła za jego zgodą, w okresie od 21 sierpnia 2017 r. do 30 listopada 2017 r. Głosowanie na zarejestrowane szkoły będzie możliwe od 11 września 2017 r. do 30 listopada 2017 r. Każdego dnia można oddać 1 głos z jednego adresu e-mail. Szkoły będą mogły zdobywać także dodatkowe punkty, biorąc udział w różnych aktywnościach związanych z tematem programu, na przykład edukacją w zakresie higieny. Szkoły z największą liczbą punktów będą miały szansę na remont szkolnej łazienki o wartości 30 000 zł. Dodatkowo 100 kolejnym placówkom zostanie przekazany roczny zapas produktów Domestos, które pomogą dbać o czystość i higienę w szkolnych toaletach.
Regulamin programu oraz szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania punktów znajdują się na www.wzorowalazienka.pl .
Dodatkowo Regulamin został również dołączony do niniejszej Petycji.
Inicjator programu: Domestos
Organizator programu: Ad Craft
Opieka PR programu: Yellowcups – www.yellowcups.pl
Notabene pozwalamy sobie przypomnieć, że podjęcie jakichkolwiek działań przez Dyrektora powinno być poprzedzone analizą stanu faktycznego (innych petycji tego typu) oraz dokumentacji, tak aby wszystkie ewentualne czynności były prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz postępowania lege artis. 
§2) Wnosimy, aby odpowiedź udzielona w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05), znajdowała się w treści zwrotnej wiadomości e-mail, wysłanej pod adres e-mail: wzorowalazienka@samorzad.pl
§3) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku na adres: wzorowalazienka@samorzad.pl
Ponownie podkreślamy, że w naszej ocenie sprawa dotyczy istotnych elementów związanych z życiem zbiorowym oraz kształtowaniem dobrych nawyków i dbaniem o najmłodszych.
Jak wynika z powyższego opisu działanie ma charakter non profit.
Z procedurą zgłoszenia można zapoznać się również za pomocą załączników do niniejszej petycji.
Na mocy przepisów Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) do niniejszego wniosku został dołączony plik podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym identyfikujący nadawcę (Współwnioskodawcę) lub współtwórcę niniejszego wniosku, którego Tożsamość ujawniona poniżej oraz w załączonym pliku.
Podmiot Składający Petycję:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt  sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln
Inicjatorem Programu jest Firma Unilever – wszystkie dane pod adresem URL www.unilever.pl  (art. 2 ust. 2 pkt. 3 ustawy o petycjach).
Dodatkowe informacje:
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję jest Prezes Zarządu Adam Szulc.
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy  petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: wzorowalazienka@samorzad.pl .
Adresatem Petycji – jest Organ ujawniony w komparycji.
Załączniki do petycji:
  1. Wzorowa Lazienka_4.edycja programu_informacja_prasowa
  2. Petycja
  3. Regulamin_Domestos_Wzorowalazienka_2017
  4. Logo programu Domstos "WZOROWA ŁAZIENKA"
  5. Szkola_Podstawowa_im_ Bohaterow_Akcji_V_2_w_Sarnakach wyremontowana łazienka
  6. Szkola_Podstawowa_nr_1_w_Losicach wyremontowana łazienka