OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY BABIAK W ROKU 2016.

Na podstawilogo_bipe art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.1118 ze zm.) Wójt Gminy Babiak ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wraz z udzieleniem dotacji z budżetu gminy.
Treść ogłoszenia: http://bip.wokiss.pl/babiak/bip/zamowienia-publiczne-przetargi/konkursy-ofert.html?pid=1407