Obwieszczenie Wójta Gminy Babiak w sprawie konsultacji projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Babiak na lata 2020 – 2023 z perspektywą na lata 2024 – 2027.

KM.IV.602.1.2019 r.                                                                                  Babiak, 19.11.2019 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BABIAK

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 poz. 2081 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Babiak na lata 2020 – 2023 z perspektywą na lata 2024 – 2027”.

Przedstawione cele i działania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Babiak” są zgodne z obowiązującym ustawodawstwem oraz kierunkami działań i celami określonymi w programach różnych szczebli (krajowym i wojewódzkim). W niniejszym Programie, w oparciu o wyniki analiz stanu istniejącego i prognozowanych zmian i zagrożeń stanu środowiska, w ramach obszarów interwencji określono cele systemowe i kierunki interwencji, w ramach, których wyznaczono zadania krótkoterminowe i długoterminowe (z podaniem harmonogramów realizacji i określeniem kosztów inwestycyjnych zadań). Realizacja tych działań, umożliwi spełnienie obowiązujących i przewidywanych wymogów prawnych, jak również poprawę stanu środowiska na terenie gminy i jakości życia mieszkańców.

W dokumencie zostały określone następujące zagadnienia:

 • Ocena stanu środowiska,
 • Cele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie,
 • System realizacji programu ochrony środowiska,
 • Spis tabel, rycin, wykresów i załączników.

Ocena stanu środowiska na terenie gminy Babiak została przeprowadzona w oparciu o analizę wyznaczonych obszarów przyszłej interwencji, do których należą:

 • ochrona klimatu i jakości powietrza,
 • zagrożenia hałasem,
 • pola elektromagnetyczne,
 • gospodarowanie wodami,
 • gospodarka wodno – ściekowa,
 • zasoby geologiczne,
 • gleby,
 • gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,
 • zasoby przyrodnicze.

W opracowaniu znajduje się ich charakterystyka, ocena stanu aktualnego oraz określenie stanu docelowego. Przy dokonywaniu oceny stanu środowiska ujęte zostały zagadnienia horyzontalne (adaptacja do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, działania edukacyjne oraz monitoring środowiska). Ocena stanu środowiska powinna zostać uzupełniona o prognozę stanu środowiska na lata obowiązywania POŚ.

Ponadto w ocenie środowiska uwzględniono syntetyczny opis efektów realizacji dotychczasowego POŚ, uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne mające wpływ na środowisko oraz dokonano analizy SWOT dla obszarów przyszłej interwencji.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 art. 58 ust. 1 pkt 2 oraz w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o opinie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu.

Z treścią projektu można zapoznać się w Urzędzie Gminy Babiak, ul. Plac Wolności 5,  62 – 620 Babiak oraz na stronie internetowej Gminy Babiak https://www.babiak.org.pl/.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 19.11.2019 r. do dnia 09.12.2019 r.

 • w formie pisemnej na adres: Urzędu Gminy Babiak ul. Plac Wolności 5, 62–620 Babiak,
 • ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Babiak, w godzinach pracy Urzędu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres:  sekretariat@babiak.org.pl

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Babiak.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Babiak oraz poprzez  zamieszczenie na stronie internetowej https://bip3.wokiss.pl/babiak, https://www.babiak.org.pl/ oraz w prasie.

W przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

 

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Babiak na lata 2020 – 2023 z perspektywą na lata 2024 – 2027