Przetarg na dzierżawę nieruchomości.

Wójt Gminy Babiak

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, który odbędzie się  w dniu 12 czerwca 2024 roku, o godzinie 11:00

 

Oznaczenie nieruchomości: Część działki o nr ewidencyjnym 235/3 obręb Babiak, zapisana w Księdze wieczystej nr KN1K/00031798/7.
Powierzchnia dzierżawy: 46 m2
Opis nieruchomości: Część działki wraz z zabudowaniami handlowo-usługowymi położona w miejscowości Babiak. Sklasyfikowana jako inne tereny zabudowane – Bi.
Przeznaczenie nieruchomości: Klasyfikacja w Studium – ZP zieleń parkowa.

Przeznaczony pod działalność handlowo-usługową

Okres umowy: 5 lat
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu: 200,00 zł

+

VAT

Wysokość wadium: 100,00 zł
Zasady aktualizacji opłat: Brak.
Minimalne postąpienie: 50,00 zł

 

  1. Miejsce przetargu: Sala nr 18 Urzędu Gminy w Babiaku, pl. Wolności 5, 62-620 Babiak.
  2. Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, legitymujący się dowodami osobistymi, którzy:
    1. złożą wniosek o wydzierżawienie ww. nieruchomości najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień przetargu;
    2. złożą pisemne oświadczenie, że nieruchomość będzie dzierżawiona w celu prowadzenia działalności gospodarczej, nie posiadają zaległości podatkowych i/lub innych w stosunku do Gminy Babiak, oraz że zapoznali się z regulaminem przetargu, jego przedmiotem oraz wzorem umowy dzierżawy;
    3. wpłacą wadium, w wysokości wskazanej w powyższej tabeli, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2024 roku, na konto Gminy Babiak nr 80 8534 0006 2200 0909 0013 3713, w treści wpisując: przetarg na dzierżawę Babiak 235/3 .

Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu udziela Urząd Gminy w Babiaku, pl. Wolności 5, 62-620 Babiak pok. 21  w godz. 7.30 -15.30, tel. (63) 27-11-071.