Publikacja petycji.

Temat: Oficjalne Wnioski i Petycje na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA
Data: Thu, 13 Sep 2018 18:58:50 +0200
Nadawca: Inicjatywa – Walczmy ze smogiem i zanieczyszczeniem środowiska – Zmieniajmy Gminy na Lepsze <efektywnosc-energetyczna@samorzad.pl>
Adresat: adresat.urzad@samorzad.pl
Kopia: dwnik@nik.gov.pl

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z 2018.05.24)
Dane wnioskodawców (Podmiotów wnoszących petycję)   znajdują się poniżej oraz – w załączonym pliku sygnowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem – stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)  oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) – Data dostarczenia – zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z 2017.03.02) 

Preambuła Petycji: W miesiącu listopadzie 2017 r. pytaliśmy Jednostki Samorządu Terytorialnego – w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej czy posiadają sporządzone, aktualne projekty założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – stosownie do dyspozycji  art. 19 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2017.220 t.j. z 2017.02.06). Jak wynika z uzyskanych odpowiedzi – prawie 50% JST (sic!) nie posiada wzmiankowanego projektu – co budzi nasze zdziwienie i uzasadniony niepokój podatnika. Również zadania związane z obowiązkowym wdrażaniem środków poprawy efektywności energetycznej – w rozumieniu  Art.  6 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U.2016.831 z dnia 2016.06.11) – są ignorowane przez gros gmin, które odpowiadając na nasz wniosek – często sygnalizowały całkowity brak aktywności w tym obszarze wykonywania zadań publicznych.  Fakt ten dziwi tym bardziej – ze w ostatnim czasie – media szeroko donoszą o problematyce związanej ze smogiem i zatrważającą jakością powietrza w niektórych polskich gminach, które znajdują się często – w czołówce niechlubnych rankingów w UE. 
W zawiązku z tym – w naszym mniemaniu – aby zwiększać możliwe do wykorzystania opcje związane z poprawą efektywności energetycznej Urząd – powinien mieć jak największy wachlarz możliwych rozwiązań – do ewentualnego wykorzystania. 
Dlatego jednocześnie wraz z petycją wnosimy o zadekretowanie i ewentualne zarchiwizowanie załączników (prośba o zarchiwizowanie jest fakultatywna) oraz  podanie – zwrotnie wraz z odpowiedzią na petycję  –  odnośnej klasy  z wykazu akt – stosownie do brzmienia  §6 ust. 2  załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.)
Treść Petycji:  W związku z powyższym  §1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego (wnioski optymalizujące funkcjonowanie administracji publicznej), wnosimy petycję do Kierownika JST o próbę wdrożenia w Gminie – rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych – Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii.  Część Podmiotów korzyta nawet z rozwiązań abonamentowych w tym względzie.  §1.1) Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie –  dlatego – wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  – na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach – co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgodny na publikację wszystkich danych Podmiotów Wnoszących Petycję.  §1.2) Jeśli odpowiedź na naszą petycję będzie twierdząca – wnosimy również o poinformowanie  – Petycjodawców – na wskazany poniżej adres e-mail – o ewentualnym terminie wszczęcia –  przez Gminę/Miasto procedury w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)
Biorąc pod uwagę uzyskane odpowiedzi na nasze poprzednie wnioski – jesteśmy przekonani, że w uzasadnionym interesie społecznym – pro publico bono – Urząd powinien wdrożyć procedurę optymalizacyjną w tym względzie. 
Jeden z podmiotów sygnujących petycję zajmuje się ex professo – omawianym obszarem w szerokim spectrum usług – dlatego tym bardziej – w ramach posiadanego know- how – w uzasadnionym interesie społecznym – ma prawo podjąć próbę optymalizacji wydatków publicznych w tym względzie – np. w trybie art. 241 KPA. 
Oczywiście ewentualne przychylenie się do Petycji – powinno nastąpić z poszanowaniem zasad określonych w Ustawie  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)  – jednakże aby testowo zaprezentować dostępne na rynku rozwiązania w tej mierze – załączmy przykładową prezentację opracowaną przez jeden z podmiotów wnoszących petycję – Firmę S4E SA – ex professo zajmującą się rzeczoną problematyką. 
Wnosimy o niewykonywanie telefonów do petycjodawcy/wnioskodawcy – stosownie do art. 14 § 1 KPA  oraz przesyłanie odpowiedzi/informacji  – jedynie w formie elektronicznej (bez użycia poczty konwencjonalnej)  pod podany adres: efektywnosc-energetyczna@samorzad.pl    – przypominamy że zarówno Władza Ustawodawca jak i Wykonawcza szczególną rolę przywiązuje w ostatnim czasie do komunikacji elektronicznej z Interesantami.    
§2) Wnosimy o niezwłoczne – zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszej petycji na adres: efektywnosc-energetyczna@samorzad.pl 
§3) Wnosimy, aby odpowiedź udzielona w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05), znajdowała się w treści zwrotnej wiadomości e-mail, wysłanej pod adres e-mail: efektywnosc-energetyczna@samorzad.pl
Osnowa Petycji:  Ponownie podkreślamy, że w naszej ocenie sprawa dotyczy istotnych elementów związanych z życiem zbiorowym oraz kształtowaniem dobrych nawyków w obszarze ochrony środowiska, etc 
Petycja została sygnowana –   kwalifikowanym podpisem elektronicznym – stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) 

  Podmiot Wnoszący Petycję  Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu: Adam Szulc ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa nr KRS: 0000059459 Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln  www.gmina.plwww.samorzad.pl
S4E S.A.ul. Samuela Lindego 1C 30-148 Kraków    Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym  dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000034998,  NIP: 676-21-80-819, REGON: 356267368,  wysokość kapitału zakładowego:  1.737.171,00 złotych, kapitał wpłacony w całości.

Dodatkowe informacje: Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję jest Prezes Zarządu Adam Szulc.  Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy  petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: efektywnosc-energetyczna@samorzad.pl   Adresatem Petycji – jest Organ ujawniony w komparycji. * – niepotrzebne – w mniemaniu Adresata – klauzule proszę pominąć.  
Komentarz do Wniosku:  Pomimo, iż w rzeczonym wniosku powołujemy się na art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j. z dnia 2016.01.07) –  w naszym mniemaniu niniejszy  przedmiotowy wniosek/wnioski  – nie powinny być rozpatrywane w trybie KPA.  W głównej mierze – przedmiotowy wniosek powinien być procedowany w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  lub odpowiednio Ustawy o dostępie do informacji publicznej (wynika to zazwyczaj z jego treści i powołanych podstaw prawnych). Zatem – wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek może być jedynie fakultatywnie rozpatrywany – jako optymalizacyjny w związku z art. 241 KPA.  W naszych wnioskach często powołujemy sie na  wzmiankowany art. 241 KPA – scilicet: „Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.” – w sensie możliwości otwarcia procedury sanacyjnej.  Każdy Podmiot mający styczność z Urzędem – ma prawo i obowiązek – usprawniać struktury administracji samorządowej.  Decydenci mogą również dokonać własnej interpretacji  – zgodnie z brzmieniem art. 222 KPA. 
Nazwa Wnioskodawca – jest dla uproszczenia stosowna jako synonim nazwy “Podmiot Wnoszący Petycję” – w rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) 
Pozwalamy sobie również przypomnieć, że  ipso iure art. 2 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej “ (…) Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
Wnioskodawca   – pro forma podpisał – niniejszy wniosek –  bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  (w załączeniu stosowne pliki) – choć według aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowości wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277/08.  Podkreślamy jednocześnie, iż przedmiotowy wniosek traktujemy jako próbę usprawnienia organizacji działania Jednostek Administracji Publicznej  – w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje się w niniejszej wiadomości e-mail.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów – zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne. 
Celem naszych wniosków jest – sensu largo – usprawnienie, naprawa – na miarę istniejących możliwości – funkcjonowania struktur Administracji Publicznej – głownie w Gminach/Miastach  – gdzie jak wynika z naszych wniosków – stan faktyczny wymaga wszczęcia procedur sanacyjnych. 
W Jednostkach Pionu Administracji Rządowej – stan faktyczny jest o wiele lepszy.  
Zwracamy uwagę, że Ustawodawca do tego stopnia stara się – poszerzyć spektrum możliwości porównywania cen i wyboru różnych opcji rynkowych oraz przeciwdziałać korupcji w Administracji Publicznej – że nakazał w §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) –  archiwizowanie, również wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero petycji i wniosków optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni się z pewnością do większej rozwagi w wydatkowaniu środków publicznych.  Duża ilość powoływanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku, wiąże się z tym, że chcemy uniknąć wyjaśniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych – co rzadko, ale jednak, ciągle ma miejsce w przypadku nielicznych JST. Jeżeli JST nie zgada się z powołanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane przez JST. Dobro Petenta i jawność życia publicznego jest naszym nadrzędnym celem, dlatego staramy się również upowszechniać zapisy Ustawowe dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreślił i uregulował w art. 63 Konstytucji RP: „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.” oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.”
Pamiętajmy również o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: „§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji – do publikacji – o znamionach skargi lub wniosku.” Eksperci NIK piszą: „Niewielka liczba składanych wniosków o udzielenie informacji publicznej, liczba skarg złożonych do WSA, jak również liczba pozwów złożonych do sądów rejonowych, świadczyć może o braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizację tego prawa utrudniają podmioty zobowiązane do pełnej przejrzystości swojego działania, poprzez nieudostępnianie wymaganej informacji publicznej” [Protokół pokontrolny dostępny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy nadzieję, zmienić powyższą ocenę, być może nasz wniosek choć w niewielkim stopniu – przyczyni się do zwiększenia tych wskaźników. Oczywiście – wszelkie ewentualne postępowania – ogłoszone przez Jednostkę Administracji Publicznej – będące następstwem niniejszego wniosku – należy przeprowadzić zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania środków publicznych –  z uwzględnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości i transparentności –  zatem w pełni lege artis.  Ponownie sygnalizujemy, że do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów – zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne.

Załączniki: