Realizacja projektu Wsparcie Techniczne OSP w Babiaku

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

http://www.wfosgw.poznan.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dzięki staraniom samorządu Gminy Babiak przyznał dotacje w wysokości 15000 zł na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP Babiak . Przedsięwzięcie na które otrzymaliśmy dotacje nosi nazwę „Wsparcie techniczne OSP w Babiaku poprzez zakup wyposażenia do zapobiegania i likwidacji skutków poważnych awarii”. W ramach przedsięwzięcia zakupiono dla Babiackiej jednostki 2 piły spalinowe do cięcia drzewa, piłę spalinowa do cięcia betonu i stali oraz motopompę o dużej wydajności , zakupiono również dwa kombinezony żaroodporne. Wartość całości projektu przy wsparciu samorządu wyniosła 25.684,45 zł. Zgodnie z zapisami umowy WFOŚiGW w Poznaniu partycypował przy 53,17% wartości sprzętu czyli kwocie 13.656,42 zł, a samorząd wsparł projekt kwotą 12.028,03 zł. Różnica w wysokości faktycznego wykorzystania dotacji WFOŚIGW wynika z przeprowadzonego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego.

Sprzęt został przekazany na podstawie umowy użyczenia Jednostce OSP Babiak w dniu
9 listopada 2018 roku. Użyczony przez Gminę sprzęt pozwoli będącej w KSRG jednostce OSP Babiak na w pełni wykorzystanie potencjału operacyjnego pojazdów oraz ratowników JOT OSP Babiak w czasie akcji ratowniczych.

Piła do betonu
Piła do betonu

 

Ubrania żaroodporne
Ubrania żaroodporne

 

Pompa dużej wydajności do wody zanieczyszczonej
Pompa dużej wydajności do wody zanieczyszczonej

 

Pilarki spalinowe do drewna
Pilarki spalinowe do drewna