Rosną koszty gospodarki śmieciowej

Mija właśnie dwa i pół roku funkcjonowania w kraju tzw. „rewolucji śmieciowej. W bieżącym roku. kolejna już nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymusiła na samorządach wprowadzenie znaczących zmian zarówno w prawnych jak i organizacyjnych uwarunkowaniach gospodarowania odpadami. Samorząd Gminy Babiak dostosował więc prawo lokalne do obowiązujących przepisów, przyjmując tzw. „pakiet uchwał śmieciowych”, obowiązujących na terenie Gminy Babiak od dnia 1 stycznia 2016 r.

Najważniejsze zmiany to:

  • zmiana metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami,
  • zmiana terminów płatności na kwartalne,
  • zmiana wzoru deklaracji,
  • objęcie systemem odbierania odpadów jednostki organizacyjne gminy oraz domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Koszty gospodarowania odpadami w gminie Babiak na rok 2016 oszacowano na poziomie 700 000 złotych. Analiza ilości wytwarzanych odpadów na terenie gminy, wzrost opłat za odbieranie i transport odpadów oraz zmiana cennika za odzysk i unieszkodliwianie odpadów w RIPOK w Koninie (ok. 30%) jednoznacznie wskazują, iż dotychczasowe stawki nie zapewniają spełnienia nałożonego w drodze ustawy wymogu samofinansowania się systemu gospodarowania odpadami. W związku z powyższym od 1 stycznia 2016 r. wysokość opłaty dla nieruchomości zamieszkanych zależna będzie od ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, dla nieruchomości niezamieszkanych od pojemności pojemnika na odpady, natomiast dla domków letniskowych ustalono ryczałt roczny. Mając na względzie rodziny wielodzietne dokonano różnicowania stawki.

Utrzymamy w ryzach koszty „śmieciowe” tylko wtedy, gdy będziemy segregować odpady i uzyskamy odpowiednie poziomy odzysku: 2016 – 18%, 2018 – 30 % 2020 – 50 %.

Już wkrótce podane zostaną szczegółowe informacje dotyczące zmian, które ukażą się na stronach internetowych gminy oraz w specjalnie wydanej publikacji.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć pismo