Rozeznanie rynku – wybór instruktorów do realizacji szkoleń w projekcie „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”.

logo_program

Rozeznanie rynku – wybór instruktorów do realizacji szkoleń w projekcie „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”.

         Gmina Babiak realizując projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego” (umowa o powierzenie grantu nr 7/86/FPGP/2018 z dnia 21.09.2018 r.) zwraca się z zapytaniem cenowym dotyczącym wyboru 2 instruktorów prowadzących zajęcia informatyczne.

Przedmiotem zlecenia jest przeprowadzenie szkoleń dla 252 osób (z terenu gminy Babiak w wieku pow. 25 roku życia, w tym jedna grupa 24 uczestników to osoby niepełnosprawne i jedna grupa 24 uczestników to osoby pow. 65 roku życia. Szkolenia odbywać się będą równolegle przez dwóch instruktorów w terminie marzec-grudzień 2019 r. ze wskazaniem (preferuje się) dni wolnych od pracy (sobota, niedziela). Każda grupa uczestników szkolenia liczyć będzie 12 osób. Wymiar szkolenia: 2 dni po 8 godzin zegarowych x 21 grup=336 godzin szkoleniowych (średnio po 168 godz. dla każdego z instruktorów). Zamawiający wskaże obiekty/świetlice/budynki, w których będą realizowane szkolenia. Celem projektu jest przekazanie uczestnikom wiedzy praktycznej do zastosowania w życiu prywatnym i w rozwoju lokalnej społeczności dotyczącej mediów społecznościowych.

Wymagania dot. instruktorów:

A. METODYCZNE:

 1. Umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkolenia i między nimi.
 2. Umiejętność dostosowania metod szkolenia do potrzeb uczestników grupy.
 3. Wykorzystania scenariuszy szkoleń w procesie dydaktycznym.
 4. Umiejętność motywowania uczestników.

B. TECHNICZNE:

 1. Umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) oraz urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smartfony).
 2. Umiejętność korzystania z internetu.
 3. Umiejętność korzystania z informacji i z danych w internecie.
 4. Umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych.
 5. Umiejętność tworzenia treści cyfrowych.
 6. Umiejętność ochrony urządzeń, treści cyfrowych oraz danych osobowych.
 7. Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych.

C. DOŚWIADCZENIE:

1. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat.

D. POZOSTAŁE WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO:

1. Oferent zapewnia dwóch instruktorów spełniających wymóg doświadczenia opisany w pkt. C,

2.  Realizowany scenariusz szkoleń  powinien obejmować różne formy prezentacji wiedzy oraz aktywizacji uczestników szkolenia (scenariusz podstawowy został przygotowany przez Operatora projektu).

3. Każdy z instruktorów ma obowiązek wziąć udział w szkoleniu trwającym od 1-5 dni (koszt dojazdu, noclegu należy wliczyć w koszt wynagrodzenia instruktora).

4. Każdy z instruktorów zapewni we własnym zakresie bezprzewodowy Internet o przepustowości gwarantującej właściwe przeprowadzenie szkolenia dla 12 laptopów (koszt zapewnienia sprzętu i Internetu przenośnego należy wliczyć w koszt wynagrodzenia instruktora).

5. Przed przystąpieniem do szkolenia instruktor przeprowadzi wśród uczestników  wstępny test umiejętności, w systemie elektronicznym dostarczonym przez Ministerstwo Cyfryzacji, a na koniec ankietę ewaluacyjną, oceniającą jakość szkolenia. Oprócz tego planuje się przeprowadzenie tą samą metodą testu końcowego, badającego przyrost umiejętności.

Zamawiający wymaga przedstawienia oferty cenowej zawierającej:

– zryczałtowaną cenę brutto za 1 godz. zegarową szkolenia, w której zawarte będą wszystkie czynności/koszty wymienione w pkt. D,

– całkowitą kwotę brutto stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej brutto i liczby godzin 336;

– udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat dla obydwu instruktorów (np. umowa o pracę/referencje/poświadczenie/inny dokument w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność).

Sposób płatności: miesięcznie płatności jako iloczyn liczby zrealizowanych w danym miesiącu godzin i stawki godzinowej brutto. Termin płatności: do 30 dni od daty otrzymania faktury/rachunku.

W przypadku firm ofertę składa podmiot gospodarczy dla dwóch instruktorów. W przypadku osób fizycznych ofertę składa dwóch instruktorów wspólnie na jednym formularzu oferując jedna stawkę cenową (wspólną). Ofertę należy przesłać lub dostarczyć/osobiście/kurierem/pocztą do Urzędu Gminy w Babiaku (Plac Wolności 5, 62-620 Babiak) w terminie do dnia 29.01.2019 r. do godz. 12.00. Osoba do kontaktu: Radosław Bartczak, tel. 632711071, e-mail: fundusze@babiak.org.pl.

Zamawiający zastrzega unieważnienie rozeznania rynku w przypadku otrzymania ofert niespełniających warunków bądź przekraczających możliwości finansowe Zamawiającego.

Pismo wraz z formularzem dotyczące rozeznania rynku instruktorów.

pasek www.mapadotacji.gov.pl