Sprawozdanie finansowe Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku za rok 2015.

Stan rachunku na dzień 01.01.2015 rok – 0,00 zł.
Wpłata składek członkowskich w 2015 roku – 7 561,27 zł.

Dotacje otrzymane w 2015 roku
Dotacja Gminy Babiak – 30 000,00 zł.
Razem dochody – 37 561,27 zł.

WYDATKI
Konserwacja rowów – 24 600,00 zł
Przebudowa przepustu – 4 920,00 zł.
Prowizje bankowe – 9,00 zł.
Zwrot dotacji – 6 384,00 zł.

Razem wydatki – 35 913,00 zł.

Stan rachunku na dzień 31.12.2015 roku – 1 648,27 zł.