Statystyczne badania rolne

Jaki mają charakter statystyczne badania rolne”?
Badaniami rolnymi objęte są wylosowane indywidualne gospodarstwa rolne na terenie województwa wielkopolskiego. Przeprowadzane one są metodą wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego spotkania z rolnikiem. Ankiety rolne można także wypełnić samodzielnie wykorzystując aplikację dostępną na stronie
internetowej pod adresem https://rolnictwo.stat.gov.pl/.

Jaki jest cel badań?
Celem badań rolnych jest uzyskanie szczegółowych i aktualnych informacji dotyczących plonów i zbiorów wybranych upraw rolniczych (m. in. ziemniaków, rzepaku i rzepiku, strączkowych jadalnych, buraków cukrowych i kukurydzy) oraz pogłowia i produkcji zwierząt gospodarskich (m. in. bydła, trzody chlewnej, owiec, koni, kóz i drobiu).
W 2017 r. rolne badania ankietowe będą przeprowadzane wg następującego harmonogramu:

  • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego marzec, czerwiec – lipiec, grudzień
  • Czerwcowe badanie rolne czerwiec – lipiec
  • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji
    zwierzęcej czerwiec – lipiec,grudzień
  • Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym lipiec
  • Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku sierpień
  • Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych sierpień, październik – listopad
  • Badanie sadów według gatunków i odmian listopad

Kto prowadzi badania?
Badania rolne realizowane są na terenie całego kraju przez ankieterów statystycznych – pracowników urzędów statystycznych. Każdy z ankieterów na terenie województwa wielkopolskiego posiada legitymację wystawioną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego
w Poznaniu, a w razie jakichkolwiek wątpliwości tożsamość ankietera można potwierdzić telefonicznie w Urzędzie pod numerem telefonu 61 27 98 302 i 61 27 98 356.

Kto uczestniczy w badaniach?
Obok losowo wybranych gospodarstw rolnych, sprawozdania z działalności rolniczej przekazują również Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych i Agencja Rynku Rolnego.

Czy można zidentyfikować respondenta?
Nie, nie można, ponieważ badanie jest anonimowe. Odpowiedzi nigdy nie są łączone z danymi respondenta, takimi jak nazwisko czy adres. Poufność przekazanych ankieterowi danych gwarantuje Ustawa o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88 z 1995 r. z późn. zm.), która mówi: „Zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych statystyki publicznej dane jednostkowe (dane osobowe dające się powiązać z konkretną osobą fizyczną) i dane indywidualne (dające się powiązać z podmiotem gospodarczym) są poufne i podlegają szczególnej ochronie”.

Statystyczne badania rolne.
URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU
60-624 Poznań, ul. Wojska Polskiego 27/29, tel. +48 61 279 82 00

Dlaczego warto wziąć udział w badaniu ankietowym?
Informacje pozyskane w badaniu są niezbędne dla prowadzenia polityki rolnej, a także do podejmowania strategicznych decyzji w obszarze rolnictwa na wszystkich szczeblach zarządzania. Rolnikom pozwalają na bieżąco śledzić sytuację w rolnictwie, skalę i strukturę produkcji roślinnej i zwierzęcej, a także ułatwiają podejmowanie decyzji co do kierunków własnej działalności produkcyjnej. Wyniki badań są źródłem wielu
cennych informacji, które stanowią podstawę do porównań i analiz działalności rolniczej (m. in. możliwość porównania uzyskanych cen czy plonów do średnich wartości wojewódzkich i krajowych). Ponadto miesięczna częstotliwość ukazywania się wielu danych statystycznych na platformie informacyjnej statystyki publicznej jest okazją do poszerzenia i uzupełnienia fachowej wiedzy rolniczej.

Co się dzieje z odpowiedziami respondenta?
Wszystkie informacje zebrane w badaniach są dostępne jedynie dla pracowników statystyki publicznej zobowiązanych do zachowania tajemnicy statystycznej. Po przeprowadzeniu analiz i opracowaniu danych są one publikowane w formie zbiorczych tablic wynikowych, diagramów, wykresów czy map. Z wynikami badań można zapoznać się korzystając z roczników statystycznych, biuletynów i innych publikacji
statystycznych, udostępnianych w formie papierowej, na płytach CD oraz w internecie (www.stat.gov.pl).
Przykłady wynikowych informacji statystycznych:
Pogłowie bydła, w tym krów w latach 2007-2016
Więcej informacji o badaniach ankietowych na stronie http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/index.htm
W 2017 r. odbędzie się Badanie sadów według gatunków i odmian –
przeprowadzane co 5 lat.

Celem badania jest uzyskanie szczegółowych danych dotyczących
uprawy jabłoni, grusz, brzoskwiń, nektaryn i moreli w sadach (zgodnie z
nowymi wymaganiami Unii Europejskiej) oraz ustalenie aktualnej struktury
gatunkowej plantacji sadowniczych, także na potrzeby krajowe.

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU
60-624 Poznań, ul. Wojska Polskiego 27/29, tel. +48 61 279 82 00

Ankieta