Stypendia pomostowe.

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu informuje, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy ANR a Fundacją Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji

XIII edycji

„Programu Stypendiów Pomostowych 2014/2015”

 1. Program adresowany jest tylko do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2014 roku.
 2. Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie.
 3. Nabór kandydatów na stypendystów zostanie przeprowadzony wg zasad określonych w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2014/2015”.
 4. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów Segment I A(wraz
  z załącznikami)dostępny jest na stronie internetowej:www.stypendia-pomostowe.pl
 5. Kandydat na stypendystę musi spełnić łącznie następujące kryteria:
 • dostaną się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie,
 • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy
  o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
 • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzonych zameldowaniem, przy czym okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
 • pochodzą z rodzin, w których dochód na osobę netto w rodzinie lub dochód osoby uczącej się nie przekracza 1176,00 zł lub 1344,00 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie mniejszą niż 90 (liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu. Osoba ubiegająca się o stypendium samodzielnie oblicza liczbę punktów i wpisuje ją do wniosku).

Jednocześnie informujemy, że do dnia 18 sierpnia 2014 roku (do godz. 16,00) – kandydat do stypendium wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami zgodnymi
z wydrukowaną z systemu listą załączników przekazuje do Oddziału Agencji w Poznaniu, ul. Fredry 12.

Po dniu 22 sierpnia 2014 roku wnioski nie będą przyjmowane.