Szacowanie szkód – susza 2018

Brak opadów atmosferycznych  wpłynął negatywnie na  wegetację roślin uprawnych na terenie naszej Gminy. Wstępna ocena skutków suszy pozwala sądzić, że nastąpi znaczne obniżenie plonów oraz pogorszenie ich jakości .

W związku z powyższym – przystępując do procedury zgłoszenia do Wojewody Wielkopolskiego faktu zaistnienia klęski żywiołowej proszę o wypełnienie przez rolników  wniosku o rozmiarze  strat spowodowanych suszą i przekazanie ich do Sołtysa lub do tutejszego urzędu pokój nr 21 lub 33 w terminie do 6 lipca 2018 r.

Jednocześnie informuję, iż dla utrzymania rzetelności danych proszę aby areał poszczególnych upraw był wpisany zgodnie z  tabelą VII  podaną we wniosku o płatność obszarową składaną przez Pana (ią) do  ARiMR w Kole.

Wniosek do zgłoszenia strat oraz wzór oświadczenia dotyczącego produkcji towarowej zwierząt można uzyskać u Sołtysa, w Urzędzie Gminy w Babiaku lub pobrać tutaj i tutaj.

Procedura szacowania odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego www.poznan.uw.gov.pl w zakładce: sprawy/środowisko i rolnictwo/szkody w rolnictwie 2018  oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa www.minrol.gov.pl

Wniosek o oszacowanie szkód

Oświadczenie o produkcji towarowej zwierząt