Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak.

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak - etap VI” Cel projektu: wypełnienie wymagań Dyrektywy Rady 91/271/EWG. Cele szczegółowe: - zwiększenie liczby mieszkańców aglomeracji Gminy Babiak, podłączonych do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej; - poprawa bezpieczeństwa szczelności i sprawności systemu oczyszczania ścieków w Gminie Babiak; - wzmocnienie potencjału w zakresie dostaw wody pitnej w gminie. Beneficjent: Gmina Babiak