V Sesja Rady Gminy Babiak.

V Sesja Rady Gminy w kadencji 2018-2023 odbędzie się w dniu 29 marca 2019 r. tj. piątek o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu nr IV/18 poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2019-2028.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/216/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Babiak.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/217/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bogusławice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/218/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bogusławice- Nowiny.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/219/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Brdów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/220/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Brzezie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/221/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dębno Królewskie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/222/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dębno Poproboszczowskie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/223/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Góraj.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/224/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Janowice.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/225/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Korzecznik- Podlesie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/226/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Korzecznik- Szatanowo.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/227/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lichenek.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/228/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lipie Góry.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/229/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lubotyń.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/230/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Maliniec.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/231/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mchowo.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/232/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mostki- Kolonia.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/233/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nowiny Brdowskie.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/234/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Osówie.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/235/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ozorzyn.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/236/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Podkiejsze.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/237/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Polonisz.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/238/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Psary.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/239/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Radoszewice.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/240/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Stare Morzyce.
 34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/241/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Stypin.
 35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/242/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wiecinin.
 36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/243/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zakrzewo.
 37. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/244/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zwierzchociny.
 38. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/245/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Żurawieniec.
 39. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 40. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków- rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 41. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 42. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do uchylenia uchwały Nr XIII/67/03 Rady Gminy Babiak z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Budownictwa Mieszkaniowego przy ul. Zielonej w Babiaku.
 43. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do uchylenia uchwały Nr XIII/68/03 Rady Gminy Babiak z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Budownictwa Mieszkaniowego w Stefanowie (sołectwo Żurawieniec), gmina Babiak.
 44. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do uchylenia uchwały Nr XX/120/2000 Rady Gminy Babiak z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Babiak.
 45. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
 46. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu trzymania czystości i porządku na terenie Gminy Babiak,
 47. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/93/15 Rady Gminy Babiak z dnia 9 grudnia 2015r.- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 48. Wnioski i zapytania radnych
 49. Wnioski i zapytania sołtysów.
 50. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 51. Wolne wnioski i informacje.
 52. Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy Babiak.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Ireneusz Wiśniewski