V Sesja Rady Gminy Babiak.

herb babiakUprzejmie informuję mieszkańców Gminy BABIAK, że V SESJA RADY GMINY BABIAK odbędzie się w dniu  17 kwietnia 2015 r. tj. piątek, o godz. 1300  w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr IV/15 poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym  z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie       międzysesyjnym.
 6. Wnioski i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów i wystąpienia zaproszonych gości.
 8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności.
 9. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
 10. Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Brzezie- Brzezie Leśne, oznaczonej nr G-492605 o dł. 1,045 km,
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie :wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Babiak w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia „ z siedzibą w Kramsku w okresie programowania 2014-2020,
 12. Wyrażenie zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej   położonej w miejscowości Dębno Królewskie stanowiącej własność Gminy,
 13. Wyrażenie zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kiejsze stanowiącej własność Gminy,
 14. Wyrażenie zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej  położonej w miejscowości Osówie stanowiącej własność Gminy,
 15. Wyrażenie zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej  położonej w miejscowości Babiak stanowiącej własność Gminy,
 16. Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Lipie Góry w drodze bezprzetargowej,
 17. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do sprawdzenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum,
 18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy Babiak.

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Wiśniewski