VI Sesja Rady Gminy Babiak

herb babiakUprzejmie informuję mieszkańców Gminy B A B I A K, że VI SESJA ( ABSOLUTORYJNA) RADY GMINY BABIAK odbędzie się w dniu 22 maja 2015 r. tj. piątek, o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
3. Przyjęcie Protokołu Nr V/15 poprzedniej sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
6. Wnioski i zapytania radnych.
7. Zapytania sołtysów i wystąpienia zaproszonych gości.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy Babiak za 2014 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie
absolutorium dla Wójta Gminy z tego tytułu:
a) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Babiak za 2014 rok,
b) sprawozdanie finansowe Gminy Babiak za 2014 rok,
c) informacja o stanie mienia Gminy Babiak,
d) zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Babiak za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego,
e) ustosunkowanie się Wójta Gminy do opinii Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Babiak za 2014 rok wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego,
f) ewentualne żądanie Rady Gminy dot. przedłożenia przez Wójta dodatkowych
wyjaśnień odnoszących się do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
i sprawozdania finansowego,
g) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zawierające opinię o wykonaniu
budżetu gminy Babiak za 2014 rok oraz wniosek w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi,
h) zapoznanie z opinią składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Babiak w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Babiak z tytułu wykonania budżetu za
2014 rok,
i) zapoznanie z opinią Komisji Spraw Gospodarczych i Społecznych Rady Gminy dot.
wykonania budżetu gminy za 2014rok,
j) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i nad sprawozdaniem
finansowym Gminy za 2014 rok,
k) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok,
l) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy.
9. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
10. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Babiak
na lata 2015-2020,
11. Udzielenie pomocy finansowej Gminie i Miastu Izbica Kujawska na dofinansowanie
zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad Zabytkami,
12. Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie gminy Babiak,
13. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Brzezie stanowiącej własność gminy Babiak
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego
wyrażenia opinii społeczeństwa dla mającej powstać na terenie gminy Babiak kopalni
węgla brunatnego – odkrywka Dęby Szlacheckie.
15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Gminy Babiak.

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Wiśniewski